Genius Test

chess figures on podium

1. CEEC国际象棋程序

2. 位置

棋题内容:

開始 : 2023-10-15 17:00:00 (CET) 迎再回。

 

说明

  1. 下载并安装国际象棋程序,输入密码并获取完整版本。
  2. 答案发到contact@goldchess.com(标题为:-Genius test-)。(答案保存并发过来用CEEC文件,扩展名 .pgn)