GoldChess revolution
Log, Play & Win
NASZ CZAS: --:--:-- CET
WORLD CHESS COMMUNITY GAME

Regulamin ogólny oraz regulaminy gier GoldChess
 


Regulamin główny gier www.goldchess.com


Wprowadzenie

 • 12-03-2019. Czas turniejów Goldchess podajemy dla strefy CET - Central European Time (GMT+1)

 1. Postanowienia Ogólne.

  1.1 Niniejszy Regulamin reguluje dostępność oraz korzystanie ze strony internetowej www.goldchess.com

  1.2 Strona internetowa www.goldchess.com oferuje swoim graczom możliwość rozwiązywania zadań szachowych podzielonych na Gry, zróżnicowane pod względem trudności, zakresu oraz charakteru. Prawidłowe rozwiązania zadań szachowych są nagradzane. Zasady nagradzania określają Regulaminy szczegółowe gier.

  1.3 Gra to zestaw zadań szachowych przedstawianych Graczom do rozwiązania. Gry mogą różnić się ilością zadań szachowych, poziomem ich trudności, zasadami rozwiązania poszczególnych zadań szachowych oraz czasem ich wykonywania.

  1.4 Graczem jest osoba, która zarejestrowała się na stronie www.goldchess.com oraz opłaciła wpisowe (z wyjątkiem darmowej gry Gold0 i Genius Test) za przystąpienie do przynajmniej jednej wybranej Gry.

 2. Przystąpienie do Gry

  2.1 Przystąpienie do Gry odbywa się poprzez zarejestrowanie się na stronie www.goldchess.com oraz opłacenie wpisowego do przynajmniej jednej wybranej Gry (z wyjątkiem gier darmowych, nie wymagających licencji).

  2.2 Wpisowe za przystąpienie do gry płacimy kartą lub z konta paypal, przez system transakcyjny Paypal.

  2.3 Przystępując do Gry Gracz oświadcza, że:
  • jest pełnoletni,
  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia,
  • wszelkie informacje dostarczone podczas rejestracji są pełne, rzetelne, aktualne oraz nie wprowadzają w błąd Organizatora.

  2.4 Dopuszcza się możliwość występowania rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu gracza niepełnoletniego.

  2.5 Wybrana przez Gracza nazwa (GoldChess User ID) nie może naruszać praw osób trzecich. Jeśli Organizator oceni, że ID Gracza jest nieodpowiednie, GGG zastrzega sobie prawo do jej odrzucenia oraz wezwania gracza do zmiany ID.

  2.6 Podczas rejestracji Gracz jest proszony o podanie w formularzu wymaganych danych osobowych. Gracz ponosi odpowiedzialność za poprawność przedstawionych podczas rejestracji danych.

  2.7 Organizator zakłada, że wszelkie czynności, jakie mają miejsce po zarejestrowaniu się na Portalu przy użyciu GoldChess User ID i odpowiedniego hasła są wynikiem działań właściwego Gracza i tym samym są ważne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem nieuprawnionego wykorzystania danych Gracza.

  2.8. Dane osobowe Gracza są traktowane jako poufne i będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z Grą. Akceptując regulamin gracz wyraża zgodę na umieszczenie go na liście zwycięzców. W wyjątkowych przypadkach, na wyraźne życzenie gracza, Organizator może zezwolić na umieszczenie na liście zwycięzców nicka gracza, zamiast jego imienia i nazwiska.

  2.9 Po dokonaniu płatności za udział w turnieju, Gracz otrzymuje dostęp do pobrania pozycji zadań.

  2.10 Gracz uczestniczący w Grze nie może zmieniać ustawień programu szachowego CEEC, a w szczególności poziomu siły gry. CEEC posiada 23 poziomy trudności, gracze grają w Goldchess na poziomie 5.

 3. Zasady ogólne Gier

  3.1 Gra pod nazwą GoldChess polega na rozwiązaniu zadań szachowych, tj. zadaniu mata lub wygraniu (victory-program poddaje się), w określonej liczbie posunięć i w sposób określony przez Organizatora. Treść zadania jest przedstawiana łącznie z pozycją.

  3.2 Gracz rozwiązuje zadania szachowe grając na własnym komputerze z zainstalowanym programem szachowym Chess Elite Educational Computer dostarczonym przez Organizatora (jedynie system operacyjny WINDOWS). Dla graczy posiadających komputery Mac, Organizator ma na stronie w dziale Edukacja bezpłatny program pozwalający otworzyć program szachowy CEEC-Windows w aplikacjach Mac OS, czyli głównie na komputerach Macintosh Apple.

  W późniejszym terminie Organizator może dołożyć program CEEC-Mac OS, otwierający się bezpośrednio w komputerach Mac-Apple, jeśli będzie możliwość zrobienia takiej wersji.

  3.3 Rozwiązania zadań szachowych Gracze zapisują bezpośrednio na portalu w panelu wybranej gry, w zakładce -zapisz-, po uprzednim zapisaniu rozwiązania na własnym komputerze w pliku wygenerowanym przez program CEEC (Menu/File/Save as), z rozszerzeniem pgn (.pgn).
  Rozwiązanie jest zapisywane na portalu z dokładnością do jednej miliardowej sekundy.

  3.4 W każdym turnieju Gracze mają określony czas na rozwiązanie zadania.

  3.5 Zadanie nie rozwiązane w przewidzianym czasie Organizator może wymienić lub przenieść na kolejny czasookres. Może również w takim przypadku podwoić lub zwiększyć nagrodę.

  3.6 Organizator rozpatruje poprawność rozwiązań szachowych w kolejności ich napływania, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich nadesłania. Komunikaty gier, o zwycięzcach, ogłaszane będą najpóźniej w sobotę każdego tygodnia.

  3.7 W przypadku małej ilości graczy w danej grze, Organizator może zmniejszyć wysokość nagród, lub zamknąć grę. W przypadku zamknięcia gry, graczom którzy wnieśli opłatę, Organizator zwraca pieniądze.

  3.8 Szybsze rozwiązania w każdej grze są mile widziane i będą uznawane. Jeśli jest żądanie - mat forsowny w 5 ruchach i taki mat jest przysłany przez gracza, o ruch lub kilka ruchów szybciej, to jak najbardziej, pod warunkiem że nie ma defektu, patrz- Regulamin Główny pkt. 4.5.1.

  3.9 Dyskwalifikacja rozwiązania
  Nadesłane rozwiązanie może zostać nie uznane w następujących przypadkach:
  1. Kiedy został przekroczony limit czasu.
  2. Jeśli kontroler Goldchess wykaże w teście ulepszenie wariantu, bądź skróci nadesłane rozwiązanie o ruch.

  3.10 Organizator może nie uwzględnić nadesłanych rozwiązań których pozycje zostały pobrane ze znacznym opóźnieniem lub po zakończeniu danej gry.

  3.11 Zakupione licencje nie podlegają zwrotowi.

 4. Nagrody

  4.1 Nagrody wygrywane są przez graczy, którzy spełnią warunki opisane w regulaminach szczegółowych poszczególnych gier. W szczególności nagrodę otrzymuje gracz, który jako pierwszy zapisał na portalu w panelu swojej gry, prawidłowo rozwiązane zadanie.
  Jeśli w nadesłanych rozwiązaniach nie ma autorskiego, Organizator może wybrać i nagrodzić najlepsze z nadesłanych.

  4.2 Wypłata wygranej wygrywającemu Graczowi następuje na wskazany przez niego rachunek bankowy, lub konto Paypal.

  4.3 Nagrody są gwarantowane, Organizator może przedstawić na portalu gwarancję bankową. Wartość nagrody jest określona jako wartość brutto.

  4.4 Nagroda wypłacana jest jako wartość netto uwzględniająca potrącenia wynikające z przepisów podatkowych odpowiednich dla siedziby firmy Organizatora (minus 10% podatku od wygranej), w czasie do 7 dni roboczych po zakończeniu rundy.

  4.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia nagrody pierwszemu graczowi, jeśli rozwiązanie zostało przez niego spreparowane. W takim przypadku nagrodę otrzymuje następny w kolejności gracz, który przysłał prawidłowe rozwiązanie. Rozwiązanie uważa się za spreparowane, w sytuacji, w której gracz w rozwiązaniu podaje inny ruch programu szachowego, niż ten, który został faktycznie przez program szachowy wykonany w toku rozwiązywania zadania.

  4.5.1 Jeżeli gracz przyśle w żądanej ilości ruchów rozwiązanie inne niż autorskie, a weryfikacja (sprawdzanie autentyczności ruchów CEEC podanych przez gracza na kilku niezależnych komputerach) wykaże, iż w określonej pozycji CEEC gra alternatywnie, wykonując w obronie naprzemiennie dwa różne ruchy, to, aby otrzymać nagrodę, gracz ma obowiązek przedstawić oba rozwiązania w żądanej ilości ruchów, w obu wariantach.

  4.5.2. W zależności od ilości uczestników Organizator może zwiększyć lub zmniejszyć pulę nagród.
  Informacja o tym będzie zamieszczona przed rozpoczęciem się turnieju w -Wyniki wstępne.

  4.6 Decyzje Organizatora dotyczące analizy prawidłowości zadań szachowych są ostateczne. W przypadku wątpliwości graczom przysługuje prawo do składania reklamacji, które będą rozpatrzone.

  4.7. Organizator może podjąć decyzję podziału nagrody pomiędzy dwóch graczy, z których pierwszy nadesłał rozwiązanie inne niż autorskie, a drugi identyczne jak autorskie.

  4.8 W przypadku braku rozwiązania autorskiego, Organizator może przyznać graczowi który jako pierwszy nadesłał inne rozwiązanie, w żądanej lub mniejszej ilości ruchów, nagrodę w wysokości wg uznania GGG.

  4.9 Jeżeli uczestnik wygrywający nagrodę poda błędne dane, rachunku bankowego i nastąpi zwrot pieniędzy, nagroda nie będzie ponownie przesyłana.

  4.10 Organizator może nie uznać nadesłanego rozwiązania zadania, do którego pozycja została pobrana później niż w pierwszej minucie.

 5. Postanowienia końcowe

  5.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie w określonej pozycji innego ruchu niż w zadaniu autorskim.

  5.2 Wszelkie zapytania gracze wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com

  5.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmian i uzupełniania Regulaminu ogólnego gier GoldChess oraz regulaminów szczegółowych w każdej z gier, w przypadku zaistnienia w nich nowych, nieprzewidzianych okoliczności.

  5.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.5 Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora.

  5.6 Wersją naczelną regulaminu głównego oraz regulaminów szczegółowych do poszczególnych gier, w przypadku sporów, jest wersja językowa polska.

Top Daily Open Online - codziennie oprócz niedziel


1. Turniej z kumulacją nagród (w przypadku jeśli nikt nie przysłał prawidłowego rozwiązania, Organizator może przenieść całość lub część nagrody do kolejnego turnieju.)

2. Jeżeli w turnieju gracze nie wygrali całej puli nagród, Organizator może pozostałą część nagrody przenieść do kolejnego turnieju.

3. Punkt 1 i 2 Organizator może zastosować w każdym innym turnieju Goldchess.

4. W turnieju Top Daily nagradzamy 3 najlepszych graczy:
a/ którzy przysłali pierwsze prawidłowe rozwiązanie, autorskie i najlepsze, ze spełnieniem warunków.
b/ którzy w kolejności przysłali te same lub różne, ale spełniające warunki, rozwiązania.
c/ W wyjątkowych przypadkach Organizator może nagrodzić jeszcze inne wybitne, wybrane z nadesłanych rozwiązanie.

5. Jeżeli warunki są ukryte, pełna treść zadania wyświetla się w -Moje konto-, przy pobieraniu pozycji.

6. Oprócz powyższych zasad w turnieju -Top Daily- obowiązują przepisy ogólne Regulaminu Głównego, bądź inne, Regulaminów szczegółowych innych gier.

Skrócony Regulamin Goldchess Marathon (5-10 partii)


W Marathon oraz pozostałych turniejach i grach Goldchess gramy od podanej pozycji przeciwko edukacyjnemu komputerowi CEEC.

 1. Zasady gry

  1. W turnieju Marathon klasyfikujemy pierwszych 10 graczy, według ilości osiągniętych zwycięstw.
  W przypadku równej ilości zwycięstw, o miejscu w tabeli decydują 2 i 3 miejsca uzyskane przez graczy w pozostałych grach.

  2. Nagradzamy do 10 pierwszych graczy, a minimum trzech.

 2. Nagrody

  1. Pierwsze miejsce i główna nagroda w turnieju jest tylko dla uczestnika z wynikiem minimum 50% zwycięstw (5 zwycięstw w turnieju z 10 partiami, 3 zwycięstwa w turnieju z 5 partiami, 2 zwycięstwa lub jedno i dwa drugie miejsca w turnieju z 3 partiami).

  2. Pierwszeństwo do 1 miejsca w każdej grze mają rozwiązania autorskie. W przypadku ich braku, Organizator może przyznać 1 miejsce innemu rozwiązaniu.


Regulamin Goldchess Challenge


Wprowadzenie

A
 • Aby zagrać bezpłatnie należy (będąc zalogowanym) kliknąć na stronie turnieju na –Zagraj bezpłatnie, a następnie na zielony przycisk.
B
 • Gracz ma do wyboru: opłaca wpisowe (zagraj), lub gra za darmo o pulę nagród do $150. Gracze którzy opłacili wpisowe, grają o pulę US $1000 (pod warunkiem że jest ich minimum 100). Pula nagród może się zwiększyć. Wysokość nagród zależy od ilości graczy. Jeśli linia płatności nie jest otwarta, turniej jest tylko bezpłatny, jak w punkcie A.
C
 • W przypadku jeśli turniej będzie tylko płatny, kod promo nie będzie możliwy do pobrania.

 1. Postanowienia Ogólne

  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady gry Challenge oferowanej graczom na stronie www.goldchess.com

  1.2. Sprawy ogólne związane z rejestracją, płatnościami, wypłatą nagród, kontaktem i inne określa Regulamin Ogólny GoldChess dostępny na stronie www.goldchess.com

  1.3. Udział w grze Challenge może wziąć gracz, który zarejestrował się na stronie www.goldchess.com.

 2. Zasady ogólne Challenge

  2.1. Gra Challenge polega na rozwiązaniu zadań szachowych przedstawionych przez Organizatora.

  2.2. Zadanie szachowe polega na wygraniu partii szachów rozpoczynając grę od podanej pozycji w liczbie ruchów i sposób podany przez Organizatora (mat lub victory =program poddaje się i inne).

  2.3. Zadaniem Gracza w Challenge jest rozwiązanie każdego z przedstawianych co tydzień zadań szachowych.

 3. Rozpoczęcie i zakończenie gry Goldchess Challenge

  3.1. Challenge jest grą bezterminową i trwa od momentu rozpoczęcia do odwołania.

  3.2 Zadania są przedstawiane co tydzień, w każdą sobotę o godzinie 16.00 czasu środkowoeuropejskiego CET, /Warszawa-Berlin-Paryż/.

  3.3. Gracze mają podany czas na rozwiązanie i zapisanie zadania.
  Rozwiązanie zadania zapisane uprzednio w pliku CEEC /.pgn / na własnym komputerze, należy umieścić na stronie www.goldchess.com w panelu gry w zakładce -Zapisz-.

 4. Wygrane

  4.1. Nagrodę otrzymuje gracz, który jako pierwszy zapisze na portalu w panelu gry Challenge prawidłowo rozwiązane zadanie szachowe z danego tygodnia.

 5. Postanowienia końcowe

  5.1. Decyzje Organizatora dotyczące analizy prawidłowości zadań szachowych są ostateczne. W przypadku wątpliwości graczom przysługuje prawo do składania reklamacji, które będą rozpatrzone.

  5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie innego ruchu niż w zadaniu autorskim.

  5.3. W sprawach ogólnych zastosowanie ma Regulamin Ogólny GoldChess.com

  5.4. Wszelkie zapytania gracze wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com

  5.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.6. Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora.


Regulamin GoldChess0


Wprowadzenie

 • Gra darmowa - bez opłaty, tylko dla amatorów, nagroda $50
 • W każdą sobotę o 17.00 CET
 • Aktualnie można grać w Gold 0 bez logowania.
 1. Postanowienia Ogólne.

  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady gry Gold0 oferowanej graczom na stronie www.goldchess.com

  1.2. Sprawy ogólne związane z rejestracją, płatnościami, wypłatą nagród, kontaktem i inne określa Regulamin Ogólny GoldChess dostępny na stronie www.goldchess.com

  1.3. Udział w grze Gold0 może wziąć gracz, który zarejestrował się na stronie www.goldchess.com.

 2. Zasady ogólne GoldChess 0

  2.1. Gra Gold0 polega na rozwiązaniu zadań szachowych przedstawionych przez Organizatora.

  2.2. Zadanie szachowe polega na wygraniu partii szachów rozpoczynając grę od podanej pozycji w liczbie ruchów i sposób podany przez Organizatora (mat lub victory =program poddaje się i inne).

  2.3. Zadaniem Gracza w Gold0 jest rozwiązanie każdego z przedstawianych co tydzień zadań szachowych.

 3. Rozpoczęcie i zakończenie gry GoldChess 0

  3.1. Gold0 jest grą bezterminową i trwa od momentu rozpoczęcia do odwołania.

  3.2 Zadania są przedstawiane co tydzień, w każdą sobotę o godzinie 17.00 czasu środkowoeuropejskiego CET, /Warszawa-Berlin-Paryż/.

  3.3. Gracze mają 7 dni/tydzień minus 1 godzinę na rozwiązanie i zapisanie zadania.
  Rozwiązanie zadania zapisane uprzednio w pliku CEEC /.pgn / na własnym komputerze, należy umieścić na stronie www.goldchess.com w panelu gry w zakładce -Zapisz-, lub przysłać na maila contact@goldchess.com, z "Gold 0" w temacie maila.

  3.4 Do gry Gold0 można przystąpić w dowolnym momencie.

 4. Wygrane

  4.1. Nagrodę otrzymuje gracz, który jako pierwszy zapisze na portalu w panelu gry Gold0 prawidłowo rozwiązane zadanie szachowe z danego tygodnia.

  4.2. Organizator rozpatruje poprawność rozwiązań szachowych w kolejności ich napływania, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich nadesłania. Informację o rozwiązaniu zadania i zwycięzcy Organizator podaje najpóźniej w sobotę kończącą tydzień gry.

  4.3. Za rozwiązanie każdego zadania jest w Gold0 – nagroda $50. W przypadku nie rozwiązania zadania w wymaganym terminie następuje kumulacja i Organizator może zwiększyć nagrodę.

 5. Postanowienia końcowe

  5.1. Decyzje Organizatora dotyczące analizy prawidłowości zadań szachowych są ostateczne. W przypadku wątpliwości graczom przysługuje prawo do składania reklamacji, które będą rozpatrzone.

  5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie innego ruchu niż w zadaniu autorskim.

  5.3. W sprawach ogólnych zastosowanie ma Regulamin Ogólny GoldChess.com

  5.4. Wszelkie zapytania gracze wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com

  5.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.6. Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora.


Regulamin GoldChess5


 1. Postanowienia Ogólne.

  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady gry GoldChess 5 oferowanej graczom na stronie www.goldchess.com

  1.2. Sprawy ogólne związane z rejestracją, płatnościami, wypłatą nagród, kontaktem i inne określa Regulamin Ogólny GoldChess dostępny na stronie www.goldchess.com

  1.3. Udział w grze GoldChess 5 może wziąć gracz, który zarejestrował się na stronie www.goldchess.com i zapłacił opłatę za udział w grze GoldChess 5.
   
 2. Zasady ogólne GoldChess 5

  2.1. Gra GoldChess 5 polega na rozwiązaniu zadań szachowych przedstawionych przez Organizatora.

  2.2. Zadanie szachowe polega na wygraniu partii szachów rozpoczynając grę od podanej pozycji w liczbie ruchów i sposób podany przez Organizatora (mat lub victory =program poddaje się i inne).

  2.3. Zadaniem Gracza w GoldChess 5 jest rozwiązanie każdego z pięciu przedstawianych co tydzień zadań szachowych.
   
 3. Rozpoczęcie i zakończenie gry GoldChess 5

  3.1. GoldChess 5 jest grą terminową i trwa od momentu rozpoczęcia przez 5 tygodni.

  3.2. Data i godzina rozpoczęcia jest określana przez Organizatora z wyprzedzeniem i przedstawiana na stronie www.goldchess.com. Organizator przedstawia na stronie www.goldchess.com ilość dni, godzin, minut i sekund pozostałych do rozpoczęcia gry.

  3.3. Do gry GoldChess 5 można przystąpić w dowolnym momencie.

  3.4. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia gry GoldChess 5 w wielu sesjach, które mogą rozpoczynać się po zakończeniu sesji wcześniejszych.

  3.5. Gra kończy się po 5 tygodniach licząc od daty opublikowania pierwszego zadania szachowego GoldChess 5. Organizator podaje ostateczne wyniki do 48 godzin po upływie terminu nadsyłania rozwiązań z ostatniego tygodnia.
   
 4. Wygrane

  4.1. Nagrodę otrzymuje gracz, który jako pierwszy prześle prawidłowo rozwiązane zadanie szachowe z danego tygodnia.

  4.2. Gracz wysyła rozwiązania zadań szachowych na adres contact@goldchess.com, przesyłając rozwiązaniach w plikach programu CEEC, w temacie e-maila wpisując nazwę gry GoldChess 5

  4.3. Gracze mają czas 6 dni i 23 godziny na rozwiązanie i przesłanie zadania szachowego.
  Termin ów upływa dokładnie godzinę przed ukazaniem się kolejnego zadania.
  Rozwiązania nadesłane po tym czasie nie będą uwzględniane.

  4.4. Organizator rozpatruje poprawność rozwiązań szachowych w kolejności ich napływania, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich nadesłania.

  4.5. Rozwiązania zadań nadsyłamy najpóźniej do dnia siódmego, do godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego /Warszawa, Berlin, Paryż/.

  4.6. Organizator podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu prawidłowego rozwiązania zadania szachowego oraz podaje samo rozwiązanie. Rozwiązane zadanie szachowe jest kasowane i przenoszone do archiwum GoldChess 5. Żadne więcej rozwiązanie danego zadania nie będzie uwzględniane.

  4.7 Za rozwiązanie każdego zadania jest w Gold 5 - 500$ nagrody.
   
 5. Postanowienia końcowe.

  5.1. Decyzje Organizatora dotyczące analizy prawidłowości zadań szachowych są ostateczne, nie podlegają postępowaniu reklamacyjnemu, nie mogą być również przedmiotem postępowania sądowego.

  5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie innego ruchu niż w zadaniu autorskim.

  5.3. W sprawach ogólnych zastosowanie ma Regulamin Ogólny GoldChess.com

  5.4. Wszelkie zapytania gracze wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com

  5.5. Organizator nie odpowiada za szkody, które gracz poniesie z tytułu wejścia do gry.

  5.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu ogólnego gier GoldChess oraz Szczegółowych regulaminów Gier.

  5.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.8. Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora.

Regulamin GoldChess10


 1. Postanowienia Ogólne.

  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady gry GoldChess10 oferowanej graczom na stronie www.goldchess.com

  1.2. Sprawy ogólne związane z rejestracją, płatnościami, wypłatą nagród, kontaktem i inne określa Regulamin Ogólny GoldChess dostępny na stronie www.goldchess.com

  1.3. Udział w grze GoldChess10 może wziąć gracz, który zarejestrował się na stronie www.goldchess.com i zapłacił opłatę za udział w grze GoldChess10.
   
 2. Zasady ogólne GoldChess 10

  2.1. Gra GoldChess10 polega na rozwiązaniu zadań szachowych przedstawionych przez Organizatora.

  2.2. Zadanie szachowe polega na wygraniu partii szachów rozpoczynając grę od podanej pozycji w liczbie ruchów i sposób podany przez Organizatora (mat lub victory =program poddaje się i inne).

  2.3. Zadaniem Gracza w GoldChess10 jest rozwiązanie wszystkich lub przynajmniej jednego z dziesięciu przedstawianych co tydzień zadań szachowych.

  2.4. Gracz ma do dyspozycji wszystkie 10 zadań szachowych, które może rozwiązywać w dowolnym czasie, w terminie do 7 dni. Zadania szachowe przedstawiane są przez Organizatora kolejno, po jednym w każdym tygodniu. Zadania szachowe różnicą się poziomem trudności.
   
 3. Rozpoczęcie i zakończenie gry GoldChess10

  3.1. GoldChess10 jest grą terminową i trwa od momentu rozpoczęcia przez 10 tygodni.

  3.2. Data i godzina rozpoczęcia jest określana przez Organizatora z wyprzedzeniem i przedstawiana na stronie www.goldchess.com. Organizator przedstawia na stronie www.goldchess.com ilość dni, godzin, minut i sekund pozostałych do rozpoczęcia gry.

  3.3. Do gry GoldChess10 można przystąpić w dowolnym momencie.

  3.4. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia gry GoldChess10 w wielu sesjach, które mogą rozpoczynać się po zakończeniu sesji wcześniejszych.

  3.5. Gra kończy się po 10 tygodniach licząc od daty opublikowania pierwszego zadania szachowego GoldChess10. Organizator podaje ostateczne wyniki do 48 godzin po upływie terminu nadsyłania rozwiązań z ostatniego tygodnia.
   
 4. Wygrane

  4.1. Nagrodę otrzymuje gracz, który jako pierwszy prześle prawidłowo rozwiązane zadanie szachowe z danego tygodnia.

  4.2. Gracz wysyła rozwiązania zadań szachowych na adres contact@goldchess.com, przesyłając rozwiązaniach w plikach programu CEEC, w temacie e-maila wpisując nazwę gry GoldChess10

  4.3. Gracze mają czas 6 dni i 23 godziny na rozwiązanie i przesłanie zadania szachowego. Termin ów upływa dokładnie godzinę przed ukazaniem się kolejnego zadania.
  Rozwiązania nadesłane po tym czasie nie będą uwzględniane.

  4.4. Organizator rozpatruje poprawność rozwiązań szachowych w kolejności ich napływania, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich nadesłania.

  4.5. Rozwiązania zadań nadsyłamy najpóźniej do dnia siódmego, do godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego /Warszawa, Berlin, Paryż/.

  4.6. Organizator podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu prawidłowego rozwiązania zadania szachowego oraz podaje samo rozwiązanie. Rozwiązane zadanie szachowe jest kasowane i przenoszone do archiwum GoldChess10. Żadne więcej rozwiązanie danego zadania nie będzie uwzględniane.

  4.7. Nagrody w rozwiązywaniu zadań GoldChess10 są następujące:
  • 1.000 USD za 1 poprawnie rozwiązane zadanie szachowe (1 do 7tygodni).
  • 2x5.000 USD za każde poprawnie rozwiązane zadanie szachowe (tydzień 8 i 9).
  • 10.000 USD za 1 poprawnie rozwiązane zadanie szachowe w 10 tygodniu.
 5. Postanowienia końcowe.

  5.1. Decyzje Organizatora dotyczące analizy prawidłowości zadań szachowych są ostateczne, nie podlegają postępowaniu reklamacyjnemu, nie mogą być również przedmiotem postępowania sądowego.

  5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie innego ruchu niż w zadaniu autorskim.

  5.3. W sprawach ogólnych zastosowanie ma Regulamin Ogólny GoldChess.com

  5.4. Wszelkie zapytania gracze wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com

  5.5. Organizator nie odpowiada za szkody, które gracz poniesie z tytułu wejścia do gry.

  5.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu ogólnego gier GoldChess oraz Szczegółowych regulaminów Gier.

  5.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.8. Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora.

Regulamin GoldChess13


Komunikat z dn. 2013-04-13

W związku z inwestowaniem w nowe gry, z dniem 1 maja 2013 roku zmieniamy do odwołania wysokość nagrody głównej w grze Gold13, ze $100 000 na $10 000, a także nagrody drugiej, z $10 000, na $3000.

Tym samym od 1 maja 2013 nagrody w Gold13 będą wynosić:
 1. Za wygranie jednej partii o ruch szybciej od autora-Goldchess, -$1000,
 2. Za wygranie dwóch -$3000,
 3. Za wygranie trzech -$10 000.
Także, za wygranie wszystkich 13 partii w tylu samo ruchach co autor-Goldchess, jest jedna nagroda w wysokości $2000.
 1. Postanowienia Ogólne.

  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady gry GoldChess13 oferowanej graczom na stronie www.goldchess.com

  1.2. Sprawy ogólne związane z rejestracją, płatnościami, wypłatą nagród, kontaktem i inne, określa Regulamin Ogólny GoldChess dostępny na stronie www.goldchess.com

  1.3. Udział w grze GoldChess13 może wziąć gracz, który zarejestrował się na stronie www.goldchess.com i zapłacił opłatę za udział w grze GoldChess13.
   
 2. Zasady ogólne GoldChess 13

  2.1. Gra GoldChess13 polega na rozwiązaniu zadań szachowych przedstawionych przez Organizatora.

  2.2. Zadanie szachowe polega na wygraniu partii szachów rozpoczynając grę od podanej pozycji w liczbie ruchów mniejszej niż określona przez Organizatora.

  2.3. W Gold13 rozwiązanie zadania szachowego to wygranie danej partii w liczbie ruchów mniejszej niż określona przez Organizatora.

  2.4. Zadaniem Gracza w GoldChess13 jest rozwiązanie przynajmniej jednego z trzynastu przedstawionych zadań szachowych.

  2.5. Gracz ma do dyspozycji wszystkie 13 zadań szachowych, które może rozwiązywać w dowolnym czasie w okresie ważności licencji.

  2.6. Gracz w Gold13 ma prawo do rozwiązywania tylko tego zestawu 13 partii, który otrzymał po zakupieniu licencji gracza w Gold 13. Nadesłanie rozwiązań innych partii (wymienionych) będzie unieważnione, a nagroda nie wypłacona.
   
 3. Rozpoczęcie i zakończenie gry GoldChess13

  3.1. GoldChess13 jest grą bezterminową (w półrocznych cyklach licencyjnych) i trwa do momentu rozwiązania przez gracza 3 zadań szachowych.

  3.2. Organizator zastrzega sobie prawo kontynuowania gry po otrzymaniu od jednego z graczy prawidłowego rozwiązania po wcześniejszym wymienieniu zadań.

  3.3. W przypadku przesłania przez jednego z graczy 3 rozwiązanych zadań szachowych, ( o czym Organizator powiadomi komunikatem), gra GoldChess13 kończy się i żadne więcej rozwiązania nie będą uwzględniane.

  3.4. W przypadku nie otrzymania przez Organizatora rozwiązania żadnego zadania szachowego w zakładanym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo wymiany zadań.
   
 4. Wygrane

  4.1. Nagrodę otrzymuje gracz, który jako pierwszy prześle prawidłowo rozwiązane przynajmniej jedno zadanie szachowe.

  4.2. Gracz wysyła rozwiązania zadań szachowych na adres contact@goldchess.com, przesyłając rozwiązaniach w plikach programu CEEC, w temacie e-maila wpisując nazwę gry GoldChess13.

  4.3. Organizator rozpatruje poprawność rozwiązań szachowych w kolejności ich napływania, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich nadesłania.

  4.4. Vacat

  4.5. Organizator podaje najpóźniej w sobotę, do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu prawidłowego rozwiązania zadania szachowego oraz podaje samo rozwiązanie. Rozwiązane zadanie szachowe jest kasowane i przenoszone do archiwum GoldChess13, a jego miejsce Organizator zastępuje nowym zadaniem

  4.6. Za prawidłowe rozwiązanie zadań szachowych GoldChess13 przyznawane są nagrody w wysokości:
  • 1000 USD - przesłanie prawidłowo rozwiązanego jednego zadania szachowego
  • 10 000 USD - przesłanie łączne prawidłowo rozwiązanych dwóch zadań szachowych
  • 100 000 USD - przesłanie łączne prawidłowo rozwiązanych trzech zadań szachowych

  4.7. Warunkiem otrzymania nagród za prawidłowe rozwiązanie dwóch lub trzech zadań szachowych jest przesłanie ich łącznie, tj. w jednym czasie jedną wiadomością e-mail.
  Przesyłanie poprawnych rozwiązań poszczególnych zadań szachowych w różnym czasie nie uprawnia gracza do otrzymania nagrody za łączne rozwiązanie zadań szachowych.

  4.8. Nagroda dodatkowa. Za rozwiązanie wszystkich 13 zadań w tylu samo ruchach co autor, Organizator ustanawia dodatkową nagrodę 2x $5000. Wymagane rozwiązania autorskie.
   
 5. Postanowienia końcowe.

  5.1. Decyzje Organizatora dotyczące analizy prawidłowości zadań szachowych są ostateczne, nie podlegają postępowaniu reklamacyjnemu, nie mogą być również przedmiotem postępowania sądowego.

  5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie innego ruchu niż w zadaniu autorskim.

  5.3. W sprawach ogólnych zastosowanie ma Regulamin Ogólny GoldChess.com

  5.4. Wszelkie zapytania gracze wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com

  5.5. Organizator nie odpowiada za szkody, które gracz poniesie z tytułu wejścia do gry.

  5.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu ogólnego gier GoldChess oraz Szczegółowych regulaminów Gier.

  5.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.8. Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora w Polsce.
   

Regulamin gier Goldchess – Chess Department Rosija i Chess Department America


Wprowadzenie

 • Z dniem 27 lutego 2016 Organizator wprowadza na portalu Goldchess, a w szczególności w Turnieju Rosija-America, podział na amatorów i zawodowców. Jest to uwzględnione w formularzu rejestracyjnym.
  Amatorzy to uczestnicy bez rankingu, oraz z rankingiem do 2000 ELO.
  Zawodowcy to uczestnicy z rankingiem powyżej 2000 ELO.
  Dla obu grup jest odrębna klasyfikacja, oraz gwarantowane, odrębne nagrody z puli turniejowej.
  Zwycięzcami zostają dwaj zawodnicy którzy jako pierwsi ze swoich grup zapiszą prawidłowo rozwiązane zadanie w panelu swojej gry.
  W każdej z grup możliwe jest nagrodzenie dwóch graczy przewidziane w regulaminie głównym (patrz pkt.4.7)
 • Gry dla graczy z całego świata.
 • Określenia "Rosija" i "America" używane w treści regulaminu są skróconymi nazwami gier Chess Department Rosija i Chess Department America.
 1. Postanowienia Ogólne

  1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady gier Rosija i America oferowanych graczom na stronie www.goldchess.com

  1.2 Sprawy ogólne związane z rejestracją, płatnościami, wypłatą nagród, kontaktem i inne określa Regulamin Ogólny GoldChess dostępny na stronie www.goldchess.com

  1.3 W grze Chess Department Rosija i Chess Department America mogą wziąć udział gracze którzy zarejestrowali się na stronie www.goldchess.com i zapłacili opłatę za udział.

  1.4 Jeden i ten sam gracz może wykupić obie licencje=wpisowe i grać w obu oddziałach. Organizator dopuszcza bowiem możliwość rozgrywania w obu oddziałach jednej i tej samej pozycji partii szachowej. Różne będą tylko zadania, w jednym oddziale będzie to np. mat, w drugim victory w podanej ilości ruchów.

 2. Zasady ogólne

  2.1 Gra polega na rozwiązaniu zadań szachowych przedstawionych przez Organizatora.

  2.2 Zadanie szachowe polega na wygraniu partii szachów z programem szachowym CEEC /Chess Elite Educational Computer/, pobieranym bezpłatnie ze strony, rozpoczynając grę od podanej pozycji, w liczbie ruchów i sposób podany przez Organizatora (mat lub victory =program poddaje się i inne).

  2.3 Zadaniem Gracza jest rozwiązanie każdego z przedstawianych co tydzień zadań szachowych.

 3. Rozpoczęcie i zakończenie gry

  3.1 Gry Rosija i America rozpoczynają się w każdą sobotę tygodnia o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego CET, - Warszawa-Berlin-Paryż.Gra kumulacyjna zaczyna się o jednej porze dla wszystkich oddziałów, również w sobotę o godzinie 17.00 czasu środkowoeuropejskiego CET.

  3.2 Gracze mają tydzień /7 dni/ minus dwie godziny na rozwiązanie zadania. Termin nadsyłania zadań upływa dokładnie w sobotę na dwie godziny przed ukazaniem się kolejnego zadania, o godzinie 15.00 CET.

  3.3 Duet gier Rosija I America jest grą terminową i trwa 10-16 tygodni.

  3.4 Do gier Department Rosija i Department America można przystąpić w dowolnym momencie.

  3.5 Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia duetu gier w wielu Edycjach, które mogą rozpoczynać się po zakończeniu Edycji wcześniejszych.
  Przewidziane są 3 edycje w roku.

  3.6 Organizator podaje ostateczne wyniki niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od momentu opublikowania zadania.

 4. Wygrane

  4.1 Nagrodę otrzymuje gracz, który jako pierwszy zapisze prawidłowo rozwiązane zadanie szachowe z danego tygodnia bezpośrednio na portalu w zakładce -zapisz-, gry w której uczestniczy, po uprzednim zapisaniu rozwiązania w swoim komputerze w pliku z rozszerzeniem pgn, (.pgn), wygenerowanym przez program szachowy CEEC (Menu/File/Save as). Zapis rozwiązania jest z dokładnością do jednej miliardowej sekundy.

  4.2 Za rozwiązanie każdego zadania w Rosija i America – wygrywający gracz otrzymuje odrębną nagrodę. Wysokości nagród są podawane w Info gry. O dwie duże nagrody gracze z obu Oddziałów grają wspólnie. Wśród 10 pierwszych graczy (z pominięciem zwycięzcy) którzy przysłali prawidłowo rozwiązane zadanie w grach Rosija i America rozlosujemy nagrodę pocieszenia w wysokości do 10% nagrody głównej. Jeżeli w pierwszej dziesiątce będzie 5 nieprawidłowych rozwiązań, do premiowanej dziesiątki wejdzie na ich miejsce w kolejności 5 graczy z prawidłowymi rozwiązaniami z drugiej dziesiątki.

  4.3 W przypadku gdy w jednym oddziale gracze nie zrobią w terminie tygodniowym zadania, następuje kumulacja ( z wyjątkiem I i II Edycji), połączenie nagród ze wszystkich oddziałów i gracze ze wszystkich oddziałów grają o jedną nagrodę.

 5. Postanowienia końcowe

  5.1. Decyzje Organizatora dotyczące analizy prawidłowości zadań szachowych są ostateczne. W przypadku wątpliwości graczom przysługuje prawo do składania reklamacji, które będą rozpatrzone.

  5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie innego ruchu niż w zadaniu autorskim.

  5.3 W sprawach ogólnych zastosowanie ma Regulamin Ogólny GoldChess.com

  5.4 Wszelkie zapytania gracze Department Rosija oraz gracze Department America wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com.

  5.5 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.6 Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora, lub siedziby firmy prowadzącej w jego imieniu grę.


Regulamin Independent Chess Department


Wprowadzenie

 • Czas rozwiązania zadania uczestników którzy pobiorą pozycję zadania od razu o 17.00 CET i przyślą rozwiązania, będzie uznany bez weryfikacji.
 • Gra dla graczy z całego świata.
 • Gra typu -na czas. Wygrywa gracz który najszybciej rozwiąże zadanie.
  Pozycję zadania można pobrać w ciągu tygodnia trwania gry, dowolnego dnia, o dowolnej porze. Od momentu pobrania liczy się czas rozwiązania.
 • Do Independent Chess Department można przystąpić w dowolnym momencie.
  Wówczas uczestnik gra o wszystkie nagrody jakie pozostały do końca turnieju.
 • Jeżeli uczestnicy nie rozwiążą w którymkolwiek tygodniu zadania, następuje kumulacja nagrody i zadanie jest przenoszone do kolejnego tygodnia, aż do jego rozwiązania.
 • Gracze mają 7 dni minus dwie godziny na rozwiązanie i zapisanie rozwiązania, do soboty, 15.00 CET. Gra zaczyna się w każdą sobotę o 17 CET
 • Zalogowany gracz zapisuje rozwiązanie zadania (po uprzednim zapisaniu go na pulpicie swojego komputera w pliku CEEC z rozszerzeniem .pgn), bezpośrednio na stronie, używając przycisku –Zapisz-, w zakładce –Moje gry-Twoje konto. Razem z plikiem rozwiązania gracz ma obowiązek załączyć oryginalny plik pobranego zadania w niezmienione formie w celu weryfikacji czasów wewnętrznych.
  Przysłanie pliku pozycji zadania, w jakikolwiek sposób zmodyfikowanego (zmieniona nazwa lub zawartość), spowoduje odrzucenie nadesłanego rozwiązania przez Organizatora.
 • Nazwa „Independent” używana w treści regulaminu jest skrótem nazwy Independent Chess Department.
 1. Postanowienia Ogólne

  1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady gry Independent oferowanej graczom na stronie www.goldchess.com

  1.2 Sprawy ogólne związane z rejestracją, płatnościami, wypłatą nagród, kontaktem i inne określa Regulamin Ogólny GoldChess dostępny na stronie www.goldchess.com

  1.3 W grze Independent mogą wziąć udział gracze którzy zarejestrowali się na stronie www.goldchess.com i zapłacili wpisowe.

  1.4 Wpisowe obowiązuje na wszystkie gry danej Edycji Independent.

 2. Zasady ogólne

  2.1 Gra polega na rozwiązaniu zadań szachowych przedstawionych przez Organizatora.

  2.2 Zadanie szachowe polega na wygraniu partii szachów z programem szachowym CEEC /Chess Elite Educational Computer/, pobieranym bezpłatnie ze strony, rozpoczynając grę od podanej pozycji, w liczbie ruchów i sposób podany przez Organizatora (mat lub victory =program poddaje się i inne).

  2.3 Zadaniem Gracza jest rozwiązanie każdego z przedstawianych co tydzień zadań szachowych.

  2.4 Rozwiązania poniżej normy czasowej ustanowionej przez autora zadań do każdego odrębnie, nie będą w ogóle brane pod uwagę.

  2.5 Jeżeli uczestnicy nie rozwiążą w którymkolwiek tygodniu zadania, następuje kumulacja nagrody i zadanie jest przenoszone do kolejnego tygodnia, aż do jego rozwiązania.

 3. Rozpoczęcie i zakończenie gry

  3.1 Gra Independent rozpoczyna się w każdą sobotę tygodnia o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego CET, - Warszawa-Berlin-Paryż. Gracze mają 7 dni minus dwie godziny na rozwiązanie zadania, do soboty, 15.00 CET.

  3.2 Gra wspólna z oddziałami Rosija i America, możliwa dwukrotnie w Edycji, zaczyna się o jednej porze dla wszystkich Oddziałów, również w sobotę o godzinie 17.00 czasu środkowoeuropejskiego CET.
  W grze wspólnej zmienia się zasada Independent. Wszyscy startują o jednej porze a wygrywa nagrodę gracz który jako pierwszy od startu o 17.000 CET zapisze na portalu w panelu zapisu, prawidłowo rozwiązane zadanie.

  3.3 Independent jest grą terminową i trwa 10-16 tygodni.

  3.4 Do gry Independent można przystąpić w dowolnym momencie. Wówczas uczestnik gra o wszystkie nagrody jakie pozostały do końca turnieju.

  3.5 Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia duetu gier w wielu Edycjach, które mogą rozpoczynać się po zakończeniu Edycji wcześniejszych.
  Przewidziane są 3 edycje w roku.

  3.6 Organizator podaje ostateczne wyniki najpóźniej w ciągu 48 godzin od zakończenia rundy.

 4. Wygrane

  4.1 Nagrodę otrzymuje gracz, który najszybciej rozwiąże zadanie, licząc od momentu pobrania.

  4.2 Wartość nagrody jest określona jako wartość brutto.

  4.3 Nagroda wypłacana jest jako wartość netto uwzględniająca potrącenia wynikające z przepisów podatkowych odpowiednich dla siedziby firmy Organizatora (minus 10% podatku od wygranej), w czasie do 7 dni roboczych po zakończeniu rundy.

  4.4. Organizator może podjąć decyzję podziału nagrody pomiędzy dwóch graczy, z których pierwszy nadesłał rozwiązanie inne niż autorskie, a drugi identyczne jak autorskie.

  4.5 Organizator może również nie uznać rozwiązania innego jak autorskie.

  4.6 Jeżeli podczas weryfikacji czasu rozwiązania pojawią się wątpliwości co do jego autentyczności i prawdziwości, Organizator ma prawo nie uznać takiego rozwiązania, wybrać kolejne, lub zarządzić losowanie zwycięzcy spośród określonej liczby prawidłowych rozwiązań z najlepszymi czasami.

  4.7 Listy Zwycięzców są dostępne w medalu -Winners-.

 5. Postanowienia końcowe

  5.1. Decyzje Organizatora dotyczące analizy prawidłowości zadań szachowych są ostateczne. W przypadku wątpliwości graczom przysługuje prawo do składania reklamacji, które będą rozpatrzone.

  5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie innego ruchu niż w zadaniu autorskim.

  5.3 W sprawach ogólnych zastosowanie ma Regulamin Ogólny GoldChess.com

  5.4 Wszelkie zapytania gracze Independent wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com.

  5.5 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.6 Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora, lub siedziby firmy prowadzącej w jego imieniu grę.


Regulamin gry Goldchess The Best


 1. Postanowienia Ogólne.

  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady gry GoldChess The Best oferowanej graczom na stronie www.goldchess.com

  1.2. Sprawy ogólne związane z rejestracją, płatnościami, wypłatą nagród, kontaktem i inne, określa Regulamin Ogólny GoldChess dostępny na stronie www.goldchess.com

  1.3. Udział w grze GoldChess The Best może wziąć gracz, który zarejestrował się na stronie www.goldchess.com i zapłacił opłatę za udział w grze GoldChess The Best.
   
 2. Zasady ogólne GoldChess The Best

  2.1. Gra GoldChess The Best jest grą jednej partii i polega na rozwiązaniu jej. Możliwy jest też zestaw kilku partii.

  2.2. Rozwiązanie polega na wygraniu partii szachów rozpoczynając grę od podanej pozycji w liczbie ruchów i sposób podany przez Organizatora (mat lub victory = program poddaje się i inne).

  2.3. Zadaniem Gracza w GoldChess The Best jest rozwiązanie przedstawianego zadania.
   
 3. Rozpoczęcie i zakończenie gry GoldChess The Best.

  3.1. GoldChess The Best jest grą jednej partii i trwa od momentu rozpoczęcia do jej rozwiązania.

  3.2. Data i godzina rozpoczęcia jest określana przez Organizatora z wyprzedzeniem i przedstawiana na stronie www.goldchess.com. Organizator przedstawia na stronie www.goldchess.com ilość dni, godzin, minut i sekund pozostałych do rozpoczęcia gry.

  3.3. Do gry GoldChess The Best można przystąpić w dowolnym momencie.

  3.4. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia gry GoldChess The Best w wielu kolejnych sesjach, które mogą rozpoczynać się po zakończeniu sesji wcześniejszych.

  3.5. Gra kończy się po nadesłaniu przez gracza prawidłowego rozwiązania i ogłoszeniu tego faktu.
  Ogłoszenie zwycięzcy jest dostępne w –Winners-Lista Zwycięzców, oraz w Archiwum i Zwycięstwa, Goldchess The Best.
   
 4. Wygrane

  4.0. Goldchess The Best jest tygodniową grą kumulacyjną, a wysokość nagrody jest nieograniczona.
  Jeśli gracze nie rozwiążą partii w pierwszym tygodniu, gra trwa dalej, a Organizator może nagrodę zwiększyć, podwoić, a nawet potroić, wg własnego uznania. Zasada ta obowiązuje permanentnie, jeśli w kolejnych tygodniach partia nadal będzie pozostawać nie rozwiązana.

  4.1. Nagrodę otrzymuje gracz, który jako pierwszy prześle prawidłowo rozwiązane zadanie szachowe.

  4.2. Gracz wysyła rozwiązania zadania szachowego na adres contact@goldchess.com, przesyłając rozwiązaniach w plikach programu CEEC, w temacie e-maila wpisując nazwę gry GoldChess The Best, lub The Best.

  4.3. Koszt podstawowy licencji gracza, - $20. Kupując licencję gracza, gracz gra o sumę jaka jest aktualnie w Goldchess The Best przewidziana na nagrodę, oraz o sumy wyższe wynikające z kolejnych kumulacji, jeśli zadanie nie będzie rozwiązane przez wiele tygodni, a wysokość nagrody zwiększana. W kolejnych tygodniach trwania Goldchess The Best, w trakcie zmieniania się wysokości nagrody, Organizator każdorazowo zastrzega sobie prawo, ale tylko dla nowych graczy, zmiany wysokości opłaty licencyjnej na wyższą.
  Każda wykupiona licencja obowiązuje do końca gry.

  4.4. Organizator rozpatruje poprawność rozwiązań szachowych w kolejności ich napływania, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich nadesłania.

  4.5. Po weryfikacji i uznaniu rozwiązania, Organizator podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o nadesłaniu prawidłowego rozwiązania zadania szachowego oraz podaje samo rozwiązanie. Rozwiązane zadanie szachowe jest kasowane i przenoszone do Archiwum i Zwycięzcy GoldChess The Best. Po ogłoszeniu zwycięzcy żadne rozwiązanie danego zadania nie będzie już uwzględniane.
   
 5. Postanowienia końcowe.

  5.1. Decyzje Organizatora dotyczące analizy prawidłowości zadań szachowych są ostateczne, nie podlegają postępowaniu reklamacyjnemu, nie mogą być również przedmiotem postępowania sądowego.

  5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie innego ruchu niż w rozwiązaniu autorskim.

  5.3. W sprawach ogólnych zastosowanie ma Regulamin Ogólny GoldChess.com

  5.4. Wszelkie zapytania gracze wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com

  5.5. Organizator nie odpowiada za szkody, które gracz poniesie z tytułu wejścia do gry.

  5.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu ogólnego gier GoldChess oraz Szczegółowych regulaminów Gier.

  5.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.8. Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora.
   

Regulamin gry Goldchess Young Ten Kids


 1. Postanowienia Ogólne

  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady gry Goldchess Young Ten Kids oferowanej graczom na stronie www.goldchess.com

  1.2. Sprawy ogólne związane z rejestracją, płatnościami, wypłatą nagród, kontaktem i inne określa Regulamin Ogólny GoldChess dostępny na stronie www.goldchess.com

  1.3. W grze Young Ten Kids mogą wziąć udział tylko gracze do lat 10, którzy zarejestrowali się na stronie www.goldchess.com i zapłacili opłatę za udział w grze Young Ten Kids.

  1.4. W imieniu gracza niepełnoletniego wszelkie czynności z pkt. 1.3, wykonuje za niego osoba pełnoletnia, rodzic lub opiekun prawny.

  1.5. W formularzu rejestracyjnym część B, należy podać imię i nazwisko dziecka plus jego nick. W nicku należy dodać na końcu wiek dziecka.
   
 2. Zasady ogólne Young Ten Kids

  2.1. Gra Young Ten Kids polega na rozwiązaniu zadań szachowych przedstawionych przez Organizatora.

  2.2. Zadanie szachowe polega na wygraniu partii szachów z programem szachowym CEEC /Chess Elite Educational Computer/, rozpoczynając grę od podanej pozycji w liczbie ruchów i sposób podany przez Organizatora (mat lub victory =program poddaje się i inne).

  2.3. Zadaniem Gracza w Young Ten Kids jest rozwiązanie każdego z dwunastu przedstawianych co tydzień zadań szachowych.
   
 3. Rozpoczęcie i zakończenie gry Young Ten Kids

  3.1. Young Ten Kids jest grą terminową i trwa od momentu rozpoczęcia przez 12 tygodni.

  3.2. Data i godzina rozpoczęcia jest określana przez Organizatora z wyprzedzeniem i przedstawiana na stronie www.goldchess.com.

  3.3. Do gry Young Ten Kids można przystąpić w dowolnym momencie.

  3.4. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia gry Young Ten Kids w wielu sesjach, które mogą rozpoczynać się po zakończeniu sesji wcześniejszych.

  3.5. Organizator podaje ostateczne wyniki w każdą sobotę tygodnia, najpóźniej do 48 godzin po upływie terminu nadsyłania rozwiązań z ostatniego tygodnia.
   
 4. Wygrane

  4.1. Nagrodę otrzymuje gracz, który jako pierwszy prześle prawidłowo rozwiązane zadanie szachowe z danego tygodnia na adres contact@goldchess.com.

  4.2. Gracz wysyła rozwiązania zadań szachowych w plikach programu CEEC, w temacie e-maila wpisując nazwę gry Young Ten Kids i numer zadania.

  4.3. Rozwiązania zadań nadsyłamy najpóźniej do każdej soboty, do godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego /Warszawa, Berlin, Paryż/.

  4.4. Za rozwiązanie każdego zadania w Young Ten Kids – wygrywający gracz otrzymuje nagrodę. Wysokość nagrody jest podawana na bieżąco, w Info gry.

  4.5 Organizator zastrzega sobie możliwość nie wypłacenia nagrody, z powodu podania nieprawdziwych danych, imienia i nazwiska, lub nieprawdziwego wieku dziecka-gracza, faktycznie nie mieszczącego się w grupie wiekowej do lat 10.
   
 5. Postanowienia końcowe.

  5.1. Decyzje Organizatora dotyczące analizy prawidłowości zadań szachowych są ostateczne, nie podlegają postępowaniu reklamacyjnemu, nie mogą być również przedmiotem postępowania sądowego.

  5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie innego ruchu niż w zadaniu autorskim.

  5.3. W sprawach ogólnych zastosowanie ma Regulamin Ogólny GoldChess.com

  5.4. Wszelkie zapytania gracze wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com

  5.5. Organizator nie odpowiada za szkody, które gracz poniesie z tytułu wejścia do gry.

  5.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu ogólnego gier GoldChess oraz Szczegółowych regulaminów Gier.

  5.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.8. Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora.
   

Regulamin Genius Room


 1. Postanowienia Ogólne.

  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady gry Genius Room oferowanej graczom na stronie www.goldchess.com

  1.2. Sprawy ogólne związane z rejestracją, płatnościami, wypłatą nagród, kontaktem i inne, określa Regulamin Ogólny GoldChess dostępny na stronie www.goldchess.com

  1.3. Udział w grze Genius Room może wziąć gracz, który zarejestrował się na stronie www.goldchess.com i zapłacił opłatę za udział w grze Genius Room.
   
 2. Zasady ogólne Genius Room

  2.1. Gra Genius Room polega na rozwiązaniu zadań szachowych przedstawionych przez Organizatora.

  2.2. Zadanie szachowe polega na wygraniu partii szachów z programem CEEC, rozpoczynając grę od podanej pozycji w liczbie ruchów i sposób podany przez Organizatora (mat lub victory = program poddaje się i inne)

  2.3. Zadaniem Gracza w Genius Room jest rozwiązanie każdego z 12 przedstawianych co miesiąc zadań szachowych.
   
 3. Rozpoczęcie i zakończenie gry Genius Room

  3.1. Genius Room jest grą terminową i trwa od momentu rozpoczęcia przez 12 miesięcy.
  Zadania ukazują się 1-go każdego miesiąca o godzinie 14.00 (+-10 min), czasu środkowoeuropejskiego (Warszawa, Berlin, Paryż)

  3.2. Data i godzina rozpoczęcia jest określana przez Organizatora z wyprzedzeniem i przedstawiana na stronie www.goldchess.com. Organizator przedstawia na stronie www.goldchess.com ilość dni, godzin, minut i sekund pozostałych do rozpoczęcia gry.

  3.3. Do gry Genius Room można przystąpić w dowolnym momencie. Bez względu na ilość partii pozostałych do rozwiązania, opłata licencyjna nie ulega zmianie.

  3.4. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia gry Genius Room w wielu 12-miesięcznych sesjach, które mogą rozpoczynać się po zakończeniu sesji wcześniejszych.

  3.5. Gra kończy się po 12 miesiącach licząc od daty opublikowania pierwszego zadania szachowego Genius Room. Organizator podaje ostateczne wyniki do 48 godzin po upływie terminu nadsyłania rozwiązań z ostatniego miesiąca.
   
 4. Wygrane

  4.1. Nagrodę plus tytuł Geniusza Goldchess, otrzymuje gracz, który jako pierwszy prześle prawidłowo rozwiązane zadanie szachowe z danego miesiąca.

  4.2. Gracz wysyła rozwiązania zadań szachowych na adres contact@goldchess.com, przesyłając rozwiązania w plikach programu CEEC, w temacie e-maila wpisując nazwę gry Genius Room

  4.3. Gracze mają na rozwiązanie i przesłanie zadania szachowego miesiąc czasu, do pierwszego dnia następnego miesiąca, do godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego (Warszawa, Berlin, Paryż).
  Termin przysyłania zadań upływa dokładnie godzinę przed ukazaniem się kolejnego zadania, które ukazuje się zawsze pierwszego dnia każdego miesiąca. Rozwiązania nadesłane po tym czasie nie będą uwzględniane.

  4.4. Organizator rozpatruje poprawność rozwiązań szachowych w kolejności ich napływania, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich nadesłania.

  4.5. Kumulacja. Zadanie nie rozwiązane w przewidzianym czasie organizator może skasować lub przenieść na kolejny miesiąc. Może również w takim przypadku podwoić lub zwiększyć nagrodę.

  4.6 Organizator podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu prawidłowego rozwiązania zadania szachowego oraz podaje samo rozwiązanie. Rozwiązane zadanie szachowe jest umieszczane w archiwum Genius Room. Żadne więcej rozwiązanie danego zadania nie będzie uwzględniane.

  4.7 Za rozwiązanie każdego zadania jest w Genius Room od $1000 do 10 000 nagrody.
   
 5. Postanowienia końcowe.

  5.1. Decyzje Organizatora dotyczące analizy i uznania prawidłowości zadań szachowych są ostateczne, nie podlegają postępowaniu reklamacyjnemu, nie mogą być również przedmiotem postępowania sądowego.

  5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie innego ruchu niż w zadaniu-rozwiązaniu autorskim.

  5.3. W sprawach ogólnych zastosowanie ma Regulamin Ogólny GoldChess.com

  5.4. Wszelkie zapytania gracze wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com

  5.5. Organizator nie odpowiada za szkody, które gracz poniesie z tytułu wejścia do gry.

  5.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu ogólnego gier GoldChess oraz Szczegółowych regulaminów Gier.

  5.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.8. Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora.

Skrócony Regulamin Turnieju - Goldchess Ekspress


Wprowadzenie

 • W Turnieju Goldchess Express mają zastosowanie przepisy ogólne Regulaminu Głównego.
 • W Goldchess Express nie ma podziału na zawodowców i amatorów
 • Pula nagród - $25 000. 5 rund-5 partii-zadań po $5000. Wpisowe $25. Istnieje możliwość podwyższenia wysokości nagród.
 • Turniej rozpocznie się po przystąpieniu do niego odpowiedniej ilości zawodników, wymaganej przez GGG. W przypadku braku takiej liczby uczestników w ciągu 3 miesięcy, Organizator zmniejszy odpowiednio pulę nagród i uruchomi turniej, bądź zwróci zawodnikom którzy wpłacili wpisowe, pieniądze.
 1. Turniej rozpoczyna się w poniedziałek i trwa 5 dni do piątku włącznie. Rozpoczęcie rund - każdego dnia o godzinie 17.00/5 p.m., czasu Pekin/Chiny, lub NY/USA, lub Moskwa/Rosja, lub Delhi/Indie.
  O wyborze terytorialnego czasu rozpoczęcia gry, decyduje największa ilość uczestników w grupie podstawowej, z jednego z wymienionych wyżej krajów.

 2. Zawodnicy mają 22 godziny na przysyłanie rozwiązań, do godziny 15.00/3 p. m. następnego dnia.

 3. Do turnieju można przystąpić w każdym momencie, nawet do ostatniej rundy.

 4. Wygrywa nagrodę zawodnik, który jako pierwszy zapisze w panelu gry w zakładce -zapisz-prawidłowe rozwiązanie.

 5. W przypadku braku rozwiązania autorskiego, Organizator może przyznać graczowi który jako pierwszy nadesłał inne rozwiązanie, w żądanej lub mniejszej ilości ruchów, nagrodę w wysokości wg uznania GGG.

 6. Turniej kończy się w sobotę o godzinie 15.00/3 p.m. czasu lokalnego, w którym się zaczął.

 7. Nagrody są wypłacane dla wszystkich graczy w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu turnieju, lub w ciągu 3 dni roboczych od przysłania przez gracza danych do przelewu.


Skrócony Regulamin Goldchess Instant Game – GIG Small


 • Turniej GIG Small trwa 1 godzinę.
 • W turnieju GIG Small Organizator może wyznaczyć czas rozpoczęcia gry o godzinie
  11.00 czasu New York,
  11.00 czasu Moskwa,
  11.00 czasu Pekin,
  11.oo czasu Delhi,
  w zależności od tego, z której z tych stref czasowych będzie najwięcej uczestników w przeddzień startu turnieju.
  W przypadku największej ilości graczy z innego kraju, wybieramy czas rozpoczęcia turnieju jednej z 4 wyżej wymienionych stref, najbardziej zbliżony do czasu tego kraju.
  Informację o czasie rozpoczęcia podajemy na portalu w Info GIG Small na dzień przed rozpoczęciem się turnieju.
 • 5 partii-zadań, 5 rund.
  Rundy od 1-4 każda po 10 min., runda piąta, 20 min. W rundzie 5 najwyższa nagroda.
 • Uczestnicy grają z komputerem edukacyjnym CEEC (do pobrania ze strony), od podanej pozycji. Zadaniem gracza jest zamatowanie lub wygranie z CEEC w sposób określony przez Organizatora.
  Jeśli gramy białymi, uczestnik klika w CEEC na Play/Play white, jeśli czarnymi, Play/Play black.
 • Uczestnik winien zapisać rozwiązanie zadania w swoim komputerze w pliku CEEC z rozszerzeniem pgn, a następnie ten plik załączyć w panelu -zapisz- turnieju GIG Small. W przypadku potrzeby weryfikacji czasów (np. przy dwóch rozwiązaniach o identycznym czasie), o tym kto jest zwycięzcą, zadecyduje czas pomocniczy, zapisu partii w komputerze graczy. Brak takiego zapisu może skutkować odrzuceniem rozwiązania.
 • Po upływie czasu rundy system otwiera uczestnikom dostęp do następnej rundy i kolejnego zadania.
 • Partie zgłoszone po ustalonym czasie nie będą rozpatrywane.
 • W każdej rundzie zwycięża i zdobywa nagrodę zawodnik, który jako pierwszy zapisze prawidłowe rozwiązanie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ponownego zamieszczania nie rozwiązanych partii-zadań.
 • Oprócz powyższych zasad w turnieju GIG Small obowiązują przepisy ogólne Regulaminu Głównego.

**Happy end – nagroda 2 x $50 i 1 x $200
Tylko dla graczy którzy nie wygrali w turnieju żadnej nagrody.
Jeżeli uczestnicy turnieju nie rozwiążą jednego lub kilku zadań, za przysłanie ich rozwiązań w ciągu 3 dni po zakończeniu turnieju, jednego lub dwóch, uczestnicy edycji GIG Small którzy przyślą je pierwsi, otrzymają nagrodę po $50 za jedno rozwiązanie, a jeśli będą to więcej jak dwa nie rozwiązane zadania i komplet rozwiązań przyśle jeden uczestnik turnieju, otrzyma bonus w wysokości $200. Warunek-rozwiązania autorskie. Jednocześnie w takim przypadku pozostali gracze którzy przysłali pojedyncze partie, nie otrzymują nagród. Partie przysyłamy jako załączniki na adres: contact@goldchess.com, z dopiskiem –happy end small-, w temacie maila.

Skrócony Regulamin Goldchess Instant Game – GIG BIG


 • Turniej GIG BIG trwa 1,5 godziny.
  W turnieju GIG BIG Organizator może wyznaczyć czas rozpoczęcia gry o godzinie
  11.00 czasu New York,
  11.00 czasu Moskwa,
  11.00 czasu Pekin,
  11.oo czasu Delhi,
  w zależności od tego, z której z tych stref czasowych będzie najwięcej uczestników w przeddzień startu turnieju.
  W przypadku największej ilości graczy z innego kraju, wybieramy czas rozpoczęcia turnieju jednej z 4 wyżej wymienionych stref, najbardziej zbliżony do czasu tego kraju.
  Informację o czasie rozpoczęcia podajemy na portalu w Info GIG BIG na dzień przed rozpoczęciem się turnieju.
 • 5 partii-zadań, 5 rund.
  Rundy od 1-4 każda po 15 min., runda piąta, 30 min. W rundzie 5 najwyższa nagroda.
 • Uczestnicy grają z komputerem edukacyjnym CEEC (do pobrania ze strony), od podanej pozycji. Zadaniem gracza jest zamatowanie lub wygranie z CEEC w sposób określony przez Organizatora.
  Jeśli gramy białymi, uczestnik klika w CEEC na Play/Play white, jeśli czarnymi, Play/Play black.
 • Uczestnik winien zapisać rozwiązanie zadania w swoim komputerze w pliku CEEC z rozszerzeniem pgn, a następnie ten plik załączyć w panelu -zapisz- turnieju GIG.W przypadku potrzeby weryfikacji czasów (np. przy dwóch rozwiązaniach o identycznym czasie), o tym kto jest zwycięzcą, zadecyduje czas pomocniczy, zapisu partii w komputerze graczy. Brak takiego zapisu może skutkować odrzuceniem rozwiązania.
 • Po upływie czasu rundy system automatycznie otwiera uczestnikom dostęp do następnej rundy i kolejnego zadania.
 • Partie zgłoszone po ustalonym czasie nie będą rozpatrywane.
 • W każdej rundzie zwycięża i zdobywa nagrodę zawodnik, który jako pierwszy zapisze prawidłowe rozwiązanie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ponownego zamieszczania nie rozwiązanych partii-zadań.
 • Oprócz powyższych zasad w turnieju GIG BIG obowiązują przepisy ogólne Regulaminu Głównego.

**Happy end – nagroda 2 x $100 i 1 x $500
Tylko dla graczy którzy nie wygrali w turnieju żadnej nagrody.
Jeżeli uczestnicy turnieju nie rozwiążą jednego lub kilku zadań, za przysłanie ich rozwiązań w ciągu 3 dni po zakończeniu turnieju, jednego lub dwóch, uczestnicy edycji GIG BIG którzy przyślą je pierwsi, otrzymają nagrodę po $100 za jedno rozwiązanie, a jeśli będą to więcej jak dwa nie rozwiązane zadania i komplet rozwiązań przyśle jeden uczestnik turnieju, otrzyma bonus w wysokości $500. Warunek-rozwiązania autorskie. Jednocześnie w takim przypadku pozostali gracze którzy przysłali pojedyncze partie, nie otrzymują nagród. Partie przysyłamy jako załączniki na adres: contact@goldchess.com, z dopiskiem –happy end- big, w temacie maila.

Non Stop Mix tournament - w każdą sobotę


Non Stop Mix tournament - w każdą sobotę
Gracz ma do wyboru: opłaca wpisowe (zagraj), lub gra za darmo. Pobranie kodu dostępu via -Moje konto-Kody promo – Użyj
Gracze którzy opłacili wpisowe, grają o pulę US $1500 (pod warunkiem że jest ich minimum 100). W przypadku jeśli nie ma 100 graczy, turniej odbywa się dla wszystkich jako bezpłatny. W takim przypadku zakupione wpisowe zachowuje ważność na kolejny turniej.
Gracze grający bezpłatnie, grają o tytuł -Goldchess Winner, bez nagrody pieniężnej. W przypadkach szczególnych Organizator może przyznać nagrodę pocieszenia zwycięzcy, grającemu bezpłatnie, w wysokości – według uznania.


 1. Zadania 3, 4, 5 -wymagane rozwiązanie autorskie

 2. Turniej odbywa się w każdą sobotę o godz. 11.00 czasu Nowy York.

 3. Turniej non stop, z przerwą w soboty od 10.00-11.00 czasu Nowy York, na wymianę zadań i ustalenie zwycięzców. W tym czasie nie można pobrać zadań, ani opłacić wpisowego.

 4. Szachiści grający w turnieju Non testowo, na darmowej licencji z Karuzeli, jako zwycięzcy mogą otrzymać nagrodę do $50.

  3.1 Jeśli nie ma 1000 płatnych uczestników, pkt. 3 obowiązuje wszystkich graczy. Organizator może również nagrodzić zwycięzców z grupy płatnych graczy, z posiadanej puli wpływów.

 5. Załączając rozwiązanie w panelu –załącz-, turnieju NS, uczestnik jest zobowiązany załączyć również w niezmienionej postaci oryginalny plik pobranej pozycji, dla ustalenia czasu rozwiązania.

 6. Rozwiązanie przysłane bez pliku pozycji, bądź po czasie, jest nieważne.

 7. Graczowi który 2 razy zakupi licencję do tego samego zadania, nadesłane rozwiązanie może zostać nie uznane.

 8. Nagrodę wygrywa gracz, który jako pierwszy przyśle prawidłowe rozwiązanie zadania.

 9. Po przysłaniu pierwszego prawidłowego rozwiązania sprawa wygrania nagrody jest dalej otwarta dla kolejnych graczy, bowiem Organizator może podzielić nagrodę między:
  a/ Gracza który przysłał rozwiązanie jako pierwszy i szybszego, który przysłał rozwiązanie później, ale w czasie lepszym od zwycięzcy.
  b/ Gracza który przysłał rozwiązanie jako pierwszy i gracza który przysłał wymagane rozwiązanie w najmniejszej ilości ruchów.
  c/ Dwóch graczy z których jeden przysłał jako pierwszy rozwiązanie nie autorskie, a drugi, jako ostatni, autorskie.

 10. W zadaniach nie rozwiązanych przez kilka tygodni Organizator może podwyższyć nagrodę.

 11. Organizator ma ustalony do każdego zadania niejawny czas minimalny. Oznacza to że rozwiązanie przysłane poniżej tego czasu, może zostać nie uznane przez Organizatora.

 12. Po upływie czasu na rozwiązania, Organizator może zamknąć dostęp do nie rozwiązanych zadań, w szczególności 3,4,5.

 13. Organizator może również dokładać nowe zdania, zastępując nimi rozwiązane.

 14. Oprócz powyższych zasad w turnieju -Non Stop- obowiązują przepisy ogólne Regulaminu Głównego.


Skrócony Regulamin turnieju Millionaire


Inne i uzupełniające informacje w: Turnieje-Results-Millionaire, oraz Hot Line


Postanowienia Ogólne

1. W Goldchess gramy z komputerem edukacyjnym CEEC od podanej pozycji. Zadaniem gracza jest wygranie- (program szachowy poddaje się ogłaszając to wyświetleniem komendy -resign-), lub zamatowanie przeciwnika wg wskazań Organizatora zawartych w treści zadania.

1.1. Program CEEC na 23 poziomy trudności. Gracze grają w Goldchess na poziomie 5.

Wpisowe

2. W Millionaire gracze mają możliwość wyboru 3 rodzajów wpisowego wg własnego uznania:
Typ A- $50, (w przypadku wygrania gracz otrzymuje 100% nagrody)
Typ B- $25, (w przypadku wygrania gracz otrzymuje 50% nagrody)
Typ C- $10, (w przypadku wygrania gracz otrzymuje 30% nagrody)

2.1 Po opłaceniu wpisowego wszystkie 5 gier turnieju Millionaire zostają automatycznie dodane do konta użytkownika.

2.2 Dokładnie o czasie rozpoczynania się każdej partii, system otwiera dostęp i każdy uczestnik mający opłacone wpisowe może pobrać pozycję oraz treść zadania i rozwiązywać.

2.3 Od momentu pobrania do zapisania rozwiązania w sekcji –zapisz- w –Moje konto-, liczony jest czas rozwiązania.

2.4 Rozwiązania time-out, przysłane po czasie, nie będą w ogóle rozpatrywane.

Nagrody

3. Nagrodę główną wygrywa szachista który jako pierwszy przyśle prawidłowe rozwiązanie.
20 kolejnych graczy, którzy również przysłali prawidłowe rozwiązania, otrzyma nagrody pocieszenia, o łącznej wysokości do 10% nagrody głównej.

3.1 Nagrodzimy również wyróżnione przez nas rozwiązania inne (nie autorskie i nie spełniające kryteriów), do 10 w każdym zadaniu.

3.2 Organizator może z każdej nagrody głównej brutto, potrącić zwycięzcy 20% dla Federacji Szachowej jego kraju.

3.3 W przypadku mniejszej lub większej niż milion ilości uczestników, wysokość nagród i premii może ulec zmianie.

4.1 Alternatywnie Organizator może zrobić podział uczestników na 3 kategorie:

 1. Amator, -bez rankingu, oraz ranking do 2000 Elo
 2. Zawodowiec, 2001 do 2600 Elo
 3. Top GM, powyżej 2601 Elo.


4.2 Przy zastosowaniu podziału Organizator zastrzega sobie możliwość podziału nagrody głównej na 3 zwycięzców z każdej z powyższych grup, wg własnego uznania, lub w proporcjach wynikających z liczby uczestników każdej z grup. Przy braku zwycięzcy w którejś z grup, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. Oprócz powyższych zasad w turnieju -Millionaire- obowiązują przepisy ogólne Regulaminu Głównego, bądź inne, Regulaminów szczegółowych innych gier.


Turniej Goldchess Immortal – Skrócony Regulamin


Wprowadzenie
 • Gramy z edukacyjnym komputerem CEEC od podanej pozycji, w celu osiągnięcia wygranej lub mata wg wskazań Organizatora.
 • Turniej nie odbywa się on-line, gracze po pobraniu ze strony www.goldchess.com i aktywowaniu CEEC do pełnej wersji za pomocą kodów CEEC (Serial Number i Unlock-do pobrania łącznie z programem szachowym), oraz opłaceniu wpisowego, grają na własnych komputerach, w zaciszu domowym lub w dowolnie wybranym miejscu.


 1. Turniej jest czynny 24 godziny na dobę. Może w nim zagrać każdy, każdego dnia, o dowolnej porze, z każdego miejsca na świecie.

 2. Po opłaceniu wpisowego do jednego z 5-10 zadań, uczestnik otrzymuje dostęp do maszyny losującej, która wylosuje mu pozycję jednego z zadań wraz z treścią zadania, podanym czasem na rozwiązanie, oraz wysokością nagrody.

 3. Uczestnik może po każdorazowym uiszczeniu wpisowego rozegrać po kolei wszystkie partie turniejowe. Uczestnikowi który pobrał pozycje wszystkich partii-zadań, system blokuje dostęp. Uczestnik taki odzyskuje dostęp, sukcesywnie do każdej partii, która została rozwiązana i wymieniona na nową.

 4. Nagrodę wygrywa gracz który jako pierwszy przyśle prawidłowe rozwiązanie danej partii-zadania, nie przekraczając limitu czasu. Rozwiązania przysłane po czasie, -time out, nie będą w ogóle rozpatrywane.

 5. Rozwiązanie zapisujemy w boksie –zapisz-, turnieju Immortal.

 6. W przypadku braku w okresie tygodnia – rozwiązania autorskiego, Organizator może nagrodzić najlepsze rozwiązanie, wybrane ze wszystkich nadesłanych w danym tygodniu.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wysokości nagród. W przypadku jeśli któreś zadanie pozostaje nie rozwiązane przez dłuższy okres czasu Organizator może podwyższyć wysokość nagrody.

 8. Rozwiązane partie-zadania są wymieniane niezwłocznie po ich uznaniu za prawidłowe, a zwycięzcy ogłaszani w –Winners-Immortal.

 9. Nadsyłane rozwiązania sprawdzane są 2 razy na dobę (oprócz weekendów i dni świątecznych).

 10. Oprócz powyższych zasad w turnieju -Immortal- obowiązują przepisy ogólne Regulaminu Głównego, bądź inne, Regulaminów szczegółowych innych gier.


Skrócony Regulamin World Goldchess League


 1. Zasady gry
  W Światowej Lidze Szachowej Goldchess gramy od podanej pozycji z edukacyjnym komputerem szachowym CEEC, (Chess Elite Educational Computer). Zadaniem uczestników jest wygranie pozycji w sposób określony przez Organizatora. Uczestnik zapisuje rozwiązanie zadania w swoim komputerze w pliku CEEC z rozszerzeniem - .pgn, (CEEC-File-Save as) a następnie załącza je w panelu -zapisz- swojej Ligi.

 2. Podział
  W Lidze Światowej mamy:

  1. Ligę Amatorów, World Chess Amateur League – poziom do 2000 ELO,
  2. Ligę Zawodowców, World Chess Professional League - poziom od 2000-2600 Elo.
  W przygotowaniu Super Liga – Top League, poziom powyżej 2600 Elo.

 3. Czas trwania Liga Professional League (PL) i Amateur League (AL) trwa 12 tygodni, jedna rozgrywka w tygodniu, w każdą środę, o godzinie 17.00 czasów lokalnych, dla pięciu następujących Oddziałów Ligi:
  1. League Europa 17.00 CET (Warszawa-Berlin-Paryż-Rzym)
  2. League USA 17.00 czasu New York,
  3. League Rosja 17.00 czasu Moskwa,
  4. League Indie 17.00 czasu Delhi,
  5. League Chiny 17.00 czasu Pekin.

 4. Szachiści spoza Europy oraz z innych krajów niż wymienione, mogą grać w tej strefie czasowej do której jest najbardziej zbliżony czas w ich kraju. Każdy uczestnik może grać tylko w jednej, swojej strefie czasowej.

 5. Nagrody
  Professional League
  I m – 20 000 USD
  II m -7000 USD
  III m -3000 USD

  Amateur League
  I m -10 000 USD
  II m –3000 USD
  III m –2000 USD

 6. Klasyfikacja
  W każdej rundzie klasyfikujemy tylko 100 pierwszych uczestników, którzy przysłali prawidłowe rozwiązania, po 20 pierwszych z każdego z pięciu wymienionych oddziałów strefowych. Otrzymują oni tzw. odwrotną punktację, pierwszy 100 pkt, setny 1pkt. Aby uczestnik został sklasyfikowany, musi zagrać przynajmniej w 6 z 12 rund. Przy określaniu kolejności miejsc uczestników którzy mają różne ilości rozegranych rund, Organizator rozstrzyga na podstawie 6 najlepszych wyników.
  Po zakończeniu ostatniej rundy, w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników równej ilości punktów, o końcowym miejscu w tabeli zdecyduje sumaryczny/łączny czas 6 rozwiązań klasyfikowanych. W przypadku jeśli i te będą równe, Organizator może zarządzić między tymi uczestnikami dogrywkę. Dotyczy to wyłącznie uczestników walczących o miejsca nagrodowe, od 1-3.

 7. Wpisowe
  Professional League
  Opłata rundowa wynosi 5 USD dla jednego uczestnika.
  Wpisowe No Limit (NL), na wszystkie rundy, opłacone jednorazowo, wynosi 50 USD.

  Amateur League
  Opłata rundowa wynosi 3 USD dla jednego uczestnika.
  Wpisowe No Limit-NL, na wszystkie rundy, opłacone jednorazowo, wynosi 25 USD.

  Uczestnicy którzy będą chcieli przystąpić do rozgrywek Światowej Ligi Szachowej Goldchess z opóźnieniem, w kolejnych tygodniach, mogą wziąć udział pod warunkiem wykupienia wpisowego NL.

 8. W sprawch nie ujętych w niniejszym skróconym regulaminie World Goldchess League obowiązują odpowiednie przepisy regulaminu Głównego turniejów Goldchess.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Użyte znaki towarowe są zarejstrowanymi znakami. Gra jest opatentowana.
WORLD CHESS COMMUNITY GAME
{MAIN_BODY19}