Regulamin ogólny oraz regulaminy gier GoldChess


Regulamin serwisu internetowego goldchess.com

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://goldchess.com(dalej jako: „Goldchess.com”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Goldchess.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i skorzystania z naszych usług,
Zespół Goldchess.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka GLOBAL GUMPTION GAME KASZCZYNIEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Przecławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: Przecław 150, 72-005 Przecław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390228; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8513152452, REGON: 321065896, adres poczty elektronicznej: contact@goldchess.com (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo innych osób fizycznych, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  2. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, GOLDCHESS.COM – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://www.goldchess.com wraz z subdomenami.
  3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  4. USŁUGOBIORCA–każda osoba fizyczna korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych (np. dzieci), Usługobiorcą jest przedstawiciel ustawowy (opiekun) działający na rzecz tej osoby.
  5. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA, ORGANIZATOR – spółka GLOBAL GUMPTION GAME KASZCZYNIEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Przecławie (adres siedziby i adres do doręczeń: Przecław 150, 72-005 Przecław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390228; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8513152452, REGON: 321065896, adres poczty elektronicznej: contact@goldchess.com.
  6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór funkcjonalności oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Goldchess.com, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
  7. KLIENT – Usługobiorca, który zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  9. PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym treść cyfrowa, udostępniana w postaci elektronicznej, do odtworzenia na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Serwisu Internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  11. UCZESTNIK– Usługobiorca, który bierze udział lub zamierza wziąć udział w Grze.
  12. GRA– wirtualna gra szachowa organizowana za pośrednictwem Serwisu Internetowego przez Organizatora iumożliwiająca Uczestnikowi wygranie Nagrody.
  13. NAGRODA – nagroda pieniężna wypłacana przez Organizatora Uczestnikowi, który osiągnie najlepszy wynik w Grze zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Zasadami Gry.
  14. ZASADY GRY – szczegółowe informacje w zakresie warunków udziału Uczestnika w Grze oraz sposobu rozgrywania partii ustalone przez Organizatora dla każdej Gry i dostępne na stronach Serwisu Internetowego.
  15. WPISOWE – opłata uiszczana przez Uczestnika na rzecz Organizatora w zamian za dopuszczenie go do udziału w Grze.

2. ROLA GOLDCHESS.COM

 1. Usługodawca odpowiedzialny jest za należyte świadczenie Usług Elektronicznych oraz pozostałych funkcjonalności Serwisu Internetowego. Usługodawca nie świadczy na rzecz Usługobiorców innych usług niż Usługi Elektroniczne wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. Serwis Internetowy umożliwia składanie Zamówień dotyczących Produktów, które udostępniane są odpłatnie przez Sprzedawcę. Sprzedawca w takim wypadku obowiązany jest do dostarczania Produktów wolnych od wad i zgodnych z warunkami Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. W ramach Serwisu Internetowego organizowana jest również Gra, w której wziąć udział mogą wszyscy Usługobiorcy spełniający wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem oraz Zasadami Gry. Organizator odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg Gry, wyłonienie zwycięzcy w przepisanym terminie oraz wydanie przyrzeczonej Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Zasadami Gry.
 4. Oprócz Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy. Usługobiorcy są niezależnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy, którzy mogą korzystać z dostarczanych im Usług Elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, udostępniać informacje na swój temat, brać udział w Grze oraz składać Zamówienia i zawierać Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Goldchess.com.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z GOLDCHESS.COM

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca nie ma obowiązku nadzorować treści publikowanych i wysyłanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Usługobiorców dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 3. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność tych danych, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy będącego konsumentem (albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta), przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 4. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Goldchess.com było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne ani że okażą się ona przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Usługobiorcę. Usługodawca w szczególności nie gwarantuje Usługobiorcy, że będzie potrafił obsługiwać Grę albo że uda mu się wygrać Nagrodę. Usługodawca udostępnia Goldchess.com w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy będącego konsumentem (albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Goldchess.com: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon Internet; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnie wspieranej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych, zawarcie Umowy Sprzedaży oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystanie z większości funkcjonalności Goldchess.com, w tym również udział w Grze, wymaga od Usługobiorcy utworzenia Konta.
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że udział w Grze może być odpłatny na zasadach przewidzianych w dalszej części Regulaminu.
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Usługobiorcą a Usługodawcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, rok urodzenia, kraj zamieszkania, adres poczty elektronicznej, stopień umiejętności szachowych (amator / profesjonalista), nazwa (login) oraz hasło.
 4. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 7. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Usługobiorcy, gdy pomimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny:
  1. Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin, Zasady Gry lub regulamin turniejowy;
  2. Usługobiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy,
  3. Usługobiorca zamieszcza w ramach Serwisu Internetowego (w tym także poprzez pliki komputerowe, zdjęcia lub inne materiały wizualne) jakiekolwiek treści naruszające niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron,
  4. działania danego Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego;
  5. Usługobiorca korzysta z Gry w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz Zasadami Gry;
  6. Usługobiorca składa Zamówienia w innym celu niż zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności drogą poczty elektronicznej na adres: contact@goldchess.com. Konto zostaje niezwłocznie usunięte przez Usługodawcę. Po jego usunięciu logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe.
 10. Usunięcie Konta Usługobiorcy w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
 11. Wszystkie treści i dane zamieszczane przez Usługobiorców na stronach Serwisu Internetowego lub wysyłane za jego pośrednictwem powinny być rzetelne, zawierać prawdziwe informacje, a także odzwierciedlać faktyczny zamiar Usługobiorcy. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę lub podmioty trzecie, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony internetowe.

5. OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W GRZE

 1. Udział w Grze jest odpłatny, z zastrzeżeniem Gry, co do której wyraźnie określono, że udział Uczestnika możliwy jest bezpłatnie.
 2. Udział w Grze możliwy jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) zalogowaniu na Konto w Serwisie Internetowym, (2) wybraniu Gry dostępnej w Serwisie Internetowym oraz (3) wpłaceniu Wpisowego lub zapisaniu się do Gry bez wpłacania Wpisowego, jeśli udział w Grze jest bezpłatny – z tą chwilą Uczestnik zostaje zapisany do Gry.
 3. Kwoty Wpisowego uwidocznione na stronach Goldchess.com są podane w dolarach amerykańskich (USD). O całkowitej kwocie Wpisowego wymaganego dla udziału w Grze, w tym również o wszelkich ewentualnych opłatach dodatkowych, a gdy nie można określić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Uczestnik informowany jest zawsze na stronach Goldchess.com, w tym również w chwili wyrażenia woli zapisania się do Gry.
 4. Wpłacenie Wpisowego jest możliwe za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą rozliczanych w serwisie internetowym PayPal.com (aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.paypal.com). Zapisanie do Gry następuje pod warunkiem uiszczenia przez Uczestnika płatności natychmiastowo po przekierowaniu go do bramki płatności elektronicznych, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Gry, której dotyczyć miał zapis.
 5. W braku odmiennych zastrzeżeń przyjmuje się, że kwota Wpisowego ma charakter jednorazowy i umożliwia Uczestnikowi zapisanie się do pojedynczej partii (rozgrywki), której planowa data przypada w najbliższym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Grze, reguł rozwiązywania zadań szachowych oraz sposobu wyłaniania zwycięzców określone są zawsze w Zasadach Gry ustalonych przez Organizatora dla danej Gry.
 6. Uczestnikowi, który nie wziął udziału w Grze pomimo zapisania do Gry, nie przysługuje zwrot Wpisowego, chyba że brak możliwości wzięcia udziału w Grze wyniknął z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 7. Zapisując się do Gry, Uczestnik godzi się z faktem, że niektóre jego dane osobowe (imię i nazwisko, login) mogą stać się publicznie dostępne dla pozostałych osób odwiedzających Goldchess.com w związku ze sporządzeniem listy zwycięzców oraz rankingów Uczestników, które zostaną zamieszczone na stronach Serwisu Internetowego po zakończeniu Gry.
 8. Z chwilą zapisania do Gry Uczestnik otrzymuje z poziomu swojego Konta dostęp do treści zadania, tj. określone przez Organizatora wymogi dla prawidłowego wykonania zadania w Grze.

6. OGÓLNE ZASADY GRY

 1. O ile Zasady Gry ustalone przez Organizatora nie stanowią inaczej, Gra przebiega zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym punkcie 6. Regulaminu.
 2. Każda Gra opiera się na wymogu prawidłowego ukończenia zadania przez Uczestnika, tj. zadaniu mata lub wygraniu partii w określonej liczbie posunięć i w sposób określony przez Organizatora. W każdej Grze Uczestnicy mają określony czas na wykonanie zadania.
 3. Wykonanie zadania możliwe jest za pomocą programu komputerowego CEEC (Chess Elite Educational Computer) udostępnianego przez Organizatora nieodpłatnie do pobrania na stronach Serwisu Internetowego. Uczestnik powinien zainstalować program zgodnie z instrukcją Organizatora na urządzeniu końcowym spełniającym określone dla tego programu minimalne wymogi techniczne.
 4. Zapis wykonanego zadania (w pliku wygenerowanym przez program CEEC) powinien zostać w jak najszybszym czasie przesłany do Goldchess.com za pomocą Konta Uczestnika.
 5. Wykonanie zadania wymaga pobrania pliku zadania oraz jego uruchomienia za pomocą programu CEEC. Uczestnik nie może zmieniać ustawień programu szachowego CEEC, a w szczególności poziomu siły gry. CEEC posiada 23 poziomy trudności – wszyscy Uczestnicy powinni grać na poziomie 5.
 6. Po wykonaniu zadania Uczestnik przesyła plik programu CEEC z zapisanym zadaniem do Goldchess.com za pomocą swojego Konta. Wykonanie zadania możliwe jest po rozpoczęciu rozgrywki, do której Uczestnik się zapisał.
 7. Jeżeli żaden Uczestnik nie rozwiąże zadania w przewidzianym czasie, Organizator może zadanie wymienić lub przenieść na kolejną rozgrywkę. Organizator może również w takim przypadku zwiększyć Nagrodę dla kolejnej rozgrywki.
 8. Organizator rozpatruje poprawność zadań szachowych w kolejności ich napływania, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich nadesłania. Ogłoszenia o zwycięzcach podawane są najpóźniej do końca soboty każdego tygodnia.
 9. W zależności od liczby Uczestników zapisanych do danej Gry, Organizator może zmniejszyć wysokość Nagród lub odwołać rozgrywkę. W przypadku odwołania rozgrywki Uczestnikom, którzy wnieśli Wpisowe, Organizator niezwłocznie zwraca pieniądze.
 10. Dyskwalifikacja zadania Uczestnika – nadesłane zadanie może zostać nieuznane w następujących przypadkach: (1) kiedy został przekroczony limit czasu przewidziany przez Organizatora albo (2) jeśli Organizator wykaże w teście ulepszenie wariantu bądź skróci nadesłane zadanie o ruch.
 11. Organizator może nie uwzględnić nadesłanych rozwiązań których pozycje zostały pobrane ze znacznym opóźnieniem lub po zakończeniu danej Gry.

7. PRZYZNAWANIE NAGRODY

 1. Nagrody wygrywane są przez Uczestników, którzy spełnią warunki opisane w Zasadach Gry. W szczególności Nagroda przyznawana jest temu Uczestnikowi, który jako pierwszy zapisze prawidłowo wykonane zadanie w Grze na swoim Koncie w Goldchess.com.
 2. Wypłata Nagrody wygrywającemu Uczestnikowi następuje na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy lub rozliczeniowy w serwisie PayPal.com.
 3. Kwota Nagrody uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podawana jest w dolarach amerykańskich (USD) i jest kwotą brutto.
 4. Nagroda wypłacana jest Uczestnikowi jako wartość netto uwzględniająca potrącenia wynikające z przepisów podatkowych odpowiednich dla siedziby Organizatora (tj.  10% podatku od wygranej) w czasie do 7 dni roboczych po ogłoszeniu zwycięzcy Gry.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia Nagrody Uczestnikowi, który jako pierwszy nadesłał rozwiązanie zadania w Goldchess.com, jeśli rozwiązanie zostało przez niego spreparowane. Rozwiązanie uważa się za spreparowane w sytuacji, w której Uczestnik w pliku zadania nadesłanym do Goldchess.com podaje inny ruch programu szachowego CEEC niż ten, który został faktycznie przez program szachowy wykonany w toku rozwiązywania zadania. W takim przypadku Nagrodę otrzymuje następny w kolejności Uczestnik, który przysłał prawidłowo wykonane zadanie.
 6. Jeżeli Uczestnik przyśle w żądanej ilości ruchów rozwiązanie inne niż autorskie, a weryfikacja (sprawdzanie autentyczności ruchów CEEC podanych przez Uczestnika na kilku niezależnych komputerach) wykaże, iż w określonej pozycji CEEC gra alternatywnie, wykonując w obronie naprzemiennie dwa różne ruchy, to –  aby otrzymać Nagrodę – Uczestnik ma obowiązek przedstawić oba rozwiązania w żądanej ilości ruchów, w obu wariantach.
 7. Organizator może podjąć decyzję podziału Nagrody pomiędzy dwóch Uczestników, z których pierwszy nadesłał rozwiązanie inne niż autorskie, a drugi identyczne jak autorskie.
 8. W przypadku braku nadesłania rozwiązania autorskiego, Organizator może przyznać Uczestnikowi, który jako pierwszy nadesłał inne rozwiązanie, w żądanej lub mniejszej ilości ruchów, Nagrodę w wysokości według uznania Organizatora.
 9. Organizator może nie uznać nadesłanego rozwiązania zadania, do którego pozycja została pobrana później niż w pierwszej minucie po rozpoczęciu Gry.

8. OGÓLNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży poinformować Klienta o głównych cechach i właściwościach Produktu.
 2. Ceny Produktów uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego są podane w dolarach amerykańskich (USD) i są kwotami brutto. O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży wraz z należnymi podatkami, kosztami dostawy (jeśli występują), a także innymi opłatami oraz o ich wysokości, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza oraz (2) przejściu do bramki płatności elektronicznych – do tego istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób i miejsce dostawy (jeśli dotyczy) oraz sposób płatności.
 5. Złożenie Zamówienia następuje pod warunkiem dokonania przez Klienta płatności natychmiastowo po przekierowaniu go do bramki płatności elektronicznych. W przeciwnym razie, ze względów technicznych, Klient, chcąc dalej zakupić Produkt, powinien ponowić procedurę składania Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Goldchess.com.

9. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI ORAZ DOSTARCZENIA PRODUKTU

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za pomocą płatności elektronicznych i kartą płatniczą rozliczanych za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24.pl lub PayPal.com – aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych: https://www.przelewy24.pl oraz https://www.paypal.com.
 2. Dostarczenie Produktu do Klienta jest nieodpłatne, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt za pomocą przesyłki elektronicznej.
 4. Przesyłka elektroniczna może polegać na (1) przesłaniu Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia Produktu w postaci pliku komputerowego albo (2) udostępnieniu Klientowi unikalnego linku internetowego (adres URL) umożliwiającego zapisanie Produktu w pamięci urządzenia końcowego Klienta. W tym ostatnim przypadku Sprzedawca zaleca jak najszybsze pobranie Produktu przez Klienta po otrzymaniu linku dostępowego.
 5. Produkt dostarczony w postaci cyfrowej przeznaczony jest do odczytania na urządzeniu elektronicznym przy pomocy odpowiedniego oprogramowania obsługującego dany format pliku.
 6. Wysłanie Produktu elektronicznego do Klienta następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta z tytułu Zamówienia.

10. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PRODUKTU

 1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów stanowiących utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom trzecim, od których Sprzedawca uzyskał wymagane prawem zezwolenia na obrót tymi utworami bądź ich opracowaniami.
 2. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę na Produkty objęte ochroną prawa autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Produktu.
 3. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu prawa autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony prawa autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa autorskiego.
 4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy bezwzględnie wiążące, w tym w szczególności regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że Klientowi nie są udzielane żadne prawa autorskie do zakupionego Produktu. Z chwilą dokonania płatności za Zamówienie Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

11. KONTAKT Z GOLDCHESS.COM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest czat wsparcia technicznego dostępny na stronie Serwisu Internetowego oraz poczta elektroniczna (e-mail: contact@goldchess.com), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego albo Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@goldchess.com.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za zasadną.

13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@goldchess.com.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

14. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami (albo innymi osobami fizycznymi, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów).
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 14.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z nich;
  2. dla pozostałych umów (w tym umów o świadczenie Usług Elektronicznych) – od dnia zawarcia umowy.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@goldchess.com.

15. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich instytucji rządowych oraz organizacji społecznych odpowiedzialnych za ochronę praw i interesów konsumentów w poszczególnych państwach.
 2. Usługodawca podaje, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej konsumenci mogą szukać informacji o możliwych pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w siedzibach oraz na stronach internetowych m. in. powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług).

16. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii i zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby ewentualne przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców.
 3. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 16. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem (albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

17. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną właściwych przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Goldchess.com należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względu na międzynarodowy charakter Goldchess.com, niniejszy Regulamin może być udostępniany przez Usługodawcę w wielu wersjach językowych. Usługodawca zapewnia, aby tłumaczenie każdej wersji Regulaminu stało na należytym poziomie wystarczającym do zapoznania Usługobiorców z zasadami korzystania z Serwisu Internetowego. W przypadku rozbieżności w interpretacji postanowień Regulaminu, pierwszeństwo przysługuje oryginalnej wersji Regulaminu sporządzonej w języku polskim i dostępnej na stronie Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych lub koniecznych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnie świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany lub dodania sposobów płatności i dostawy; zmiany danych Usługodawcy– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat za korzystanie z Goldchess.com lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
 
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Goldchess.com

Polityka prywatności serwisu internetowego goldchess.com

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych podczas korzystania z Serwisu Internetowego.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest spółka GLOBAL GUMPTION GAME KASZCZYNIEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Przecławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: Przecław 150, 72-005 Przecław) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390228; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8513152452, REGON: 321065896, adres poczty elektronicznej: contact@goldchess.com– zwanadalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego, Organizatorem Gier oraz Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym udział w Grze, zawieranie Umów Sprzedaży czy pozostałe jego funkcjonalności, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem– niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, umowy o świadczenie Usług Elektronicznychalbo innej umowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora– podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. w celu prowadzenia księgowości) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.  
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez następujący okres: 
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych  Okresprzechowywania danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży,umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej albo innej umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
 
Marketing bezpośredni  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Serwisu Internetowego oraz dążeniu do świadczenia Usług Elektronicznychi sprzedaży Produktów
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umów Sprzedaży – dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze strony Serwisu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu Internetowego Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie Internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Serwisu Internetowego i zwiększenia zasięgu świadczonych Usług Elektronicznych oraz sprzedawanych Produktów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla prawidłowego świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych oraz realizacji Umów Sprzedaży, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. podmiot obsługujący płatności, dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Usługobiorców Serwisu Internetowego mogą być przekazywane przez Administratora następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Usługobiorcę.
  2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowegoi świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostinguoraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  3. dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia– osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO.
 4. Prawo do sprzeciwu– osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

6. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Serwisu Internetowego, można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
  Ze względu na ich dostawcę: 
  1) własne (tworzone przez stronę Serwisu Internetowego Administratora) oraz
  2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
  Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego: 
  1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Serwisu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz
  2) stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
  Ze względu na cel ich stosowania: 
  1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Serwisu Internetowego),
  2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Serwisu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),
  3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Serwisu Internetowego)
 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących konkretnych celach:
  Cele stosowania plików Cookies w Serwisie Internetowym
   
   
  identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
   
  zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)
   
  zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, danych logowania i ankiet w Serwisie Internetowym (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
   
  dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
   
  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
 4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Serwisu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:
  W przeglądarce Chrome: 
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
  W przeglądarce Firefox: 
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
  W przeglądarce Internet Explorer: 
  (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
  W przeglądarce Opera: 
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
  w przeglądarce Safari: 
  (1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
  Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/
   
 5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 7. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu i analizie ruchu w Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.

Regulamin główny gier www.goldchess.com

Wprowadzenie

 • Aby zagrać w naszym turnieju należy zarejestrować się na stronie, pobrać nasz edukacyjny program szachowy i opłacić wpisowe, jeżeli turniej jest płatny.

 • Goldchess to turnieje i gry szachowe od podanej pozycji. Pozycja jest wygrana i rozwiązanie istnieje. Należy ją wygrać z naszym edukacyjnym komputerem w sposób podany w turnieju.
  W turniejach Goldchess nie ma faworytów i nie wygrywają rankingi. Wygrać może każdy. 
  Nawet amator przed arcymistrzem.

 • W turniejach z pulą nagród powyżej 100 000 dolarów, do 20% nagrody każdego zwycięzcy Organizator może przeznaczyć dla Federacji Szachowej jego kraju. Przy mniejszych pulach nagród Federacja zwycięzcy otrzyma gratyfikację od Goldchess w wysokości według uznania Goldchess.

 • 2023-10-21. Do turniejów Daily i Level 1 wystarczy zapisać się raz i potem wszyscy zapisani mają aktywny dostęp i mogą grać w kolejnych turniejach. 

 • W naszych turniejach obowiązują zasady opisane w Regulaminach oraz na stronie każdego turnieju.

 • Wszystkie turnieje odbywają się, jeżeli jest minimum 10 uczestników, chyba że na stronie turnieju jest inny wymóg.
 • Od dnia 12 listopada 2022 wprowadzamy płatności nagród według stałego kursu dolara wobec złotówki, $1=4 pln. Wypłata nagród nie będzie zależna od zmian kursów dolara wobec innych walut. Przy płatnościach za wpisowe obowiązuje kurs Paypala

 • W dogrywkach szachiści grają o połowę nagrody.

 • Czas turniejów Goldchess podajemy dla strefy CET - Central European Time

 • Rejestrując się na tym portalu akceptuję Regulaminy i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb portalu dla przykładu, ogłoszenie zwycięzcy, wysłanie nagrody, etc. 
 1. Postanowienia Ogólne.

  1.1 Niniejszy Regulamin reguluje dostępność oraz korzystanie ze strony internetowej www.goldchess.com

  1.2 Strona internetowa www.goldchess.com oferuje swoim graczom możliwość rozwiązywania zadań szachowych podzielonych na Gry, zróżnicowane pod względem trudności, zakresu oraz charakteru. Prawidłowe rozwiązania zadań szachowych są nagradzane. Zasady nagradzania określają Regulaminy szczegółowe gier.

  1.3 Gra to zestaw zadań szachowych przedstawianych Graczom do rozwiązania. Gry mogą różnić się ilością zadań szachowych, poziomem ich trudności, zasadami rozwiązania poszczególnych zadań szachowych oraz czasem ich wykonywania.

  1.4 Graczem jest osoba, która zarejestrowała się na stronie www.goldchess.com oraz opłaciła wpisowe (z wyjątkiem darmowej gry Gold0 i Genius Test) za przystąpienie do przynajmniej jednej wybranej Gry.
   
 2. Przystąpienie do Gry

  2.1 Przystąpienie do Gry odbywa się poprzez zarejestrowanie się na stronie www.goldchess.com oraz opłacenie wpisowego do przynajmniej jednej wybranej Gry (z wyjątkiem gier darmowych, nie wymagających licencji).

  2.2 Wpisowe za przystąpienie do gry płacimy kartą lub z konta paypal, przez system transakcyjny Paypal.

  2.3 Przystępując do Gry Gracz oświadcza, że:
  • jest pełnoletni,
  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia,
  • wszelkie informacje dostarczone podczas rejestracji są pełne, rzetelne, aktualne oraz nie wprowadzają w błąd Organizatora.

  2.4 Dopuszcza się możliwość występowania rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu gracza niepełnoletniego.

  2.5 Wybrana przez Gracza nazwa (GoldChess User ID) nie może naruszać praw osób trzecich. Jeśli Organizator oceni, że ID Gracza jest nieodpowiednie, GGG zastrzega sobie prawo do jej odrzucenia oraz wezwania gracza do zmiany ID.

  2.6 Podczas rejestracji Gracz jest proszony o podanie w formularzu wymaganych danych osobowych. Gracz ponosi odpowiedzialność za poprawność przedstawionych podczas rejestracji danych.

  2.7 Organizator zakłada, że wszelkie czynności, jakie mają miejsce po zarejestrowaniu się na Portalu przy użyciu GoldChess User ID i odpowiedniego hasła są wynikiem działań właściwego Gracza i tym samym są ważne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem nieuprawnionego wykorzystania danych Gracza.

  2.8. Dane osobowe Gracza są traktowane jako poufne i będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z Grą. Akceptując regulamin gracz wyraża zgodę na umieszczenie go na liście zwycięzców. W wyjątkowych przypadkach, na wyraźne życzenie gracza, Organizator może zezwolić na umieszczenie na liście zwycięzców nicka gracza, zamiast jego imienia i nazwiska.

  2.9 Po dokonaniu płatności za udział w turnieju, Gracz otrzymuje dostęp do pobrania pozycji zadań.

  2.10 Gracz uczestniczący w Grze nie może zmieniać ustawień programu szachowego CEEC, a w szczególności poziomu siły gry. CEEC posiada 23 poziomy trudności, gracze grają w Goldchess na poziomie 5.
   
 3. Zasady ogólne Gier

  3.1 Gra pod nazwą GoldChess polega na rozwiązaniu zadań szachowych, tj. zadaniu mata lub wygraniu (victory-program poddaje się), w określonej liczbie posunięć i w sposób określony przez Organizatora. Treść zadania jest przedstawiana łącznie z pozycją.

  3.2 Gracz rozwiązuje zadania szachowe grając na własnym komputerze z zainstalowanym programem szachowym Chess Elite Educational Computer dostarczonym przez Organizatora (jedynie system operacyjny WINDOWS). Dla graczy posiadających komputery Mac, Organizator ma na stronie w dziale Edukacja bezpłatny program pozwalający otworzyć program szachowy CEEC-Windows w aplikacjach Mac OS, czyli głównie na komputerach Macintosh Apple.


  3.3 Rozwiązania zadań szachowych Gracze zapisują bezpośrednio na portalu w panelu wybranej gry, w zakładce -zapisz-, po uprzednim zapisaniu rozwiązania na własnym komputerze w pliku wygenerowanym przez program CEEC (Menu/File/Save as), z rozszerzeniem pgn (.pgn).
  Rozwiązanie jest zapisywane na portalu z dokładnością do jednej miliardowej sekundy.

  3.4 W każdym turnieju Gracze mają określony czas na rozwiązanie zadania.

  3.5 Zadanie nie rozwiązane w przewidzianym czasie Organizator może wymienić lub przenieść na kolejny czasookres. Może również w takim przypadku podwoić lub zwiększyć nagrodę.

  3.6 Organizator rozpatruje poprawność rozwiązań szachowych w kolejności ich napływania, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich nadesłania. Komunikaty gier, o zwycięzcach, ogłaszane będą najpóźniej w sobotę każdego tygodnia.

  3.7 W przypadku małej ilości graczy w danej grze, Organizator może zmniejszyć wysokość nagród, przenieść na kolejny termin, lub zamknąć grę. W przypadku zamknięcia gry, graczom którzy wnieśli opłatę, Organizator zwraca pieniądze.

  3.8 Szybsze rozwiązania w każdej grze są mile widziane i będą uznawane. Jeśli jest żądanie - mat forsowny w 5 ruchach i taki mat jest przysłany przez gracza, o ruch lub kilka ruchów szybciej, to jak najbardziej, pod warunkiem że nie ma defektu, patrz- Regulamin Główny pkt. 4.5.1.

  3.9 Dyskwalifikacja rozwiązania
  Nadesłane rozwiązanie może zostać nie uznane w następujących przypadkach:
  1. Kiedy został przekroczony limit czasu.
  2. Jeśli kontroler Goldchess wykaże w teście ulepszenie wariantu, bądź skróci nadesłane rozwiązanie o ruch.

  3.10 Organizator może nie uwzględnić nadesłanych rozwiązań których pozycje zostały pobrane ze znacznym opóźnieniem lub po zakończeniu danej gry.

  3.11 Organizator może zmienić zestaw zadań przed rozpoczęciem się turnieju.

  3.12 Zakupione licencje nie podlegają zwrotowi.
   
 4. Nagrody

  4.1 Nagrody wygrywane są przez graczy, którzy spełnią warunki opisane w regulaminach szczegółowych poszczególnych gier. W szczególności nagrodę otrzymuje gracz, który jako pierwszy zapisał na portalu w panelu swojej gry, prawidłowo rozwiązane zadanie.
  Jeśli w nadesłanych rozwiązaniach nie ma autorskiego, Organizator może wybrać i nagrodzić najlepsze z nadesłanych.

  4.2 Wypłata wygranej wygrywającemu Graczowi następuje na wskazany przez niego rachunek bankowy, lub konto Paypal.

  4.3 Nagrody są gwarantowane, Organizator może przedstawić na portalu gwarancję bankową. Wartość nagrody jest określona jako wartość brutto.

  4.4 Nagroda wypłacana jest jako wartość netto uwzględniająca potrącenia wynikające z przepisów podatkowych odpowiednich dla siedziby firmy Organizatora (minus 10% podatku od wygranej), w czasie do 14 dni roboczych po zakończeniu rundy.

  4.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia nagrody pierwszemu graczowi, jeśli rozwiązanie zostało przez niego spreparowane. W takim przypadku nagrodę otrzymuje następny w kolejności gracz, który przysłał prawidłowe rozwiązanie. Rozwiązanie uważa się za spreparowane, w sytuacji, w której gracz w rozwiązaniu podaje inny ruch programu szachowego, niż ten, który został faktycznie przez program szachowy wykonany w toku rozwiązywania zadania.

  4.5.1 Jeżeli gracz przyśle w żądanej ilości ruchów rozwiązanie inne niż autorskie, a weryfikacja (sprawdzanie autentyczności ruchów CEEC podanych przez gracza na kilku niezależnych komputerach) wykaże, iż w określonej pozycji CEEC gra alternatywnie, wykonując w obronie naprzemiennie dwa różne ruchy, to, aby otrzymać nagrodę, gracz ma obowiązek przedstawić oba rozwiązania w żądanej ilości ruchów, w obu wariantach.

  4.5.2. W zależności od ilości uczestników Organizator może zwiększyć lub zmniejszyć pulę nagród.

  4.6 Decyzje Organizatora dotyczące analizy prawidłowości zadań szachowych są ostateczne. W przypadku wątpliwości graczom przysługuje prawo do składania reklamacji, które będą rozpatrzone.

  4.7. Organizator może podjąć decyzję podziału nagrody pomiędzy dwóch graczy, z których pierwszy nadesłał rozwiązanie inne niż autorskie, a drugi identyczne jak autorskie.

  4.8 W przypadku braku rozwiązania autorskiego, Organizator może przyznać graczowi który jako pierwszy nadesłał inne rozwiązanie, w żądanej lub mniejszej ilości ruchów, nagrodę w wysokości wg uznania GGG.  Rozwiązania nie autorskie nagradzane są maksymalnie do połowy aktualnej nagrody.

  4.9 Jeżeli uczestnik wygrywający nagrodę poda błędne dane, rachunku bankowego i nastąpi zwrot pieniędzy, nagroda nie będzie ponownie przesyłana.

  4.10 Organizator może nie uznać nadesłanego rozwiązania zadania, do którego pozycja została pobrana później niż w pierwszej minucie.
   
 5. Postanowienia końcowe

  5.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu do gry w szachy CEEC, a w szczególności za wykonanie w określonej pozycji innego ruchu niż w zadaniu autorskim.
  W przypadku jeśli komputer zagra graczowi inny ruch uniemożliwiający prawidłowe rozwiązanie zadania, otrzyma on rekompensatę, dostęp do kolejnej edycji tego turnieju.

  5.2 Wszelkie zapytania gracze wysyłają na adres e-mail contact@goldchess.com

  5.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmian i uzupełniania Regulaminu ogólnego gier GoldChess oraz regulaminów szczegółowych w każdej z gier, w przypadku zaistnienia w nich nowych, nieprzewidzianych okoliczności.

  5.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie regulacje prawne właściwe dla siedziby Organizatora.

  5.5 Wszelkie spory prawne związane z grami www.goldchess.com rozstrzygał będzie sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Organizatora.

  5.6 Wersją naczelną regulaminu głównego oraz regulaminów szczegółowych do poszczególnych gier, w przypadku sporów, jest wersja językowa polska.

Top Open Online

1. W Mistrzostwach może zagrać każdy (warunek - posiadanie komputera). Klasyfikacja:
Amatorzy do 2000 Elo. Zawodowcy powyżej 2000 Elo.

2. Aby zagrać w mistrzostwach, należy zarejestrować się, pobrać nasz program szachowy (przeciwnika wszystkich), aktywować go do pełnej wersji (patrz plik – kody) i opłacić wpisowe.

3. Uczestników którzy prawidłowo rozwiążą 1 partię w podanym czasie, a potem następne, system wpisze automatycznie na nową listę kolejnej rundy. Pozostali odpadają.
*Koło ratunkowe
Każdy uczestnik który nie przyśle rozwiązania 1, 2, 3, bądź 4 partii, lub przyśle po czasie, (nie ma go wtedy na nowej liście) może grać dalej pod warunkiem, że powtórnie opłaci wpisowe. Wpisowe można opłacić dopiero jak ukaże się plansza nowej rundy.
Każdy może skorzystać z koła ratunkowego tylko raz. W przypadku jeśli któryś z takich uczestników z kontem (-1) wygra, lub znajdzie się w grupie nagrodzonych, Organizator może obniżyć mu wysokość nagrody (do 50%). Uzyskaną w ten sposób kwotę Organizator może przeznaczyć dla innych zwycięzców, w szczególności dla amatorów.

4. Po 1 rundzie (i każdej następnej), uczestnikom którzy przysłali prawidłowe rozwiązania i awansowali do kolejnej rundy, wyświetli się w -Moje konto- pozycja drugiego (kolejnego) zadania. Uczestnikom którzy powtórnie opłacą wpisowe, wyświetli się także.

5. Start 15:00 CET. 2 runda odbędzie się w czasie około 30 min. do godziny, po zakończeniu 1 rundy, w zależności od ilości nadesłanych rozwiązań do sprawdzenia. Czasy rozpoczynania się kolejnych partii będą wyświetlały się na stronie turnieju, minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem.

6. Turniej 5 rund. Zwycięzcą zostaje uczestnik turnieju z najlepszym czasem łącznym przysłanych 5 prawidłowych rozwiązań. Jeżeli będzie jeden zwycięzca, otrzyma on całą nagrodę.
W przypadku 2 zwycięzców nagroda jest dzielona $60-40 000, w przypadku trzech $55-30-15 000. Nagrodzimy również pierwszego amatora (ranking do 2000 Elo), jeżeli ze swoim czasem łącznym znajdzie się poza pierwszą trójką zwycięzców. Otrzyma on wówczas tytuł Mistrza Świata Goldchess-amatorów. Podział nagrody  będzie wówczas następujący: $45 000-$25 000, 2 x $15 000.

*Podane nagrody są brutto, będą wypłacone w ciągu 7 dni, lub najpóźniej w ciągu miesiąca od daty turnieju z potrąceniem 10% podatku od nagród obowiązującego w kraju Organizatora, oraz 20% dla Federacji kraju zwycięzcy (opcjonalnie).

7. W przypadku jeśli nikt nie rozwiąże trzeciej partii (bądź ostatniej, jeżeli turniej będzie się składał z więcej niż trzech partii), Organizator może zarządzić dogrywkę (komunikat na stronie turnieju i w –Rezultaty), zmieniając wysokość nagrody. Jeżeli w czasie dogrywki nadal nikt nie wygra w wymagany sposób, Organizator może kontynuować, ponownie obniżyć wysokość nagrody i wtedy poda 3 ruchy rozwiązania, potem 1-3 kolejne etc., aż do skutku, do momentu aż ktoś wygra zgodnie z podanymi warunkami. Bieżąca informacja w –Rezultaty. Zwycięzca po dogrywce uzyskuje tytuł vice-mistrza świata, a po dodanych ruchach brązowego medalisty MŚ Goldchess. Alternatywnie, jeżeli nikt nie wygra w dogrywce, zamiast dodawania ruchów Organizator może zmienić partię na łatwiejszą.

8. Technika gry, patrz Regulamin turnieju Immortal (pkt.8).

*Zapisywanie pozycji
. Pozycja każdego zadania ma określoną nazwę. Na przykład MS1, MS2. Po uzyskaniu rozwiązania, zapisujemy je tam gdzie mamy pozycję, w folderze –Pobrane, zmieniając treść poprzez dodanie swojego nicka z maila lub imienia i nazwiska. Np.: MS1-Bingo, MS2-John Smith. Nie zmieniamy rozszerzenia (.pgn). Następnie w –Moje konto, klikamy na przycisk –Zapisz/Prześlij- tej partii, wybieramy plik rozwiązania z lokalizacji -Pobrane i klikamy na przycisk -Zapisz. Rozwiązanie zostało przesłane do turnieju. Nadesłane rozwiązania zajmują kolejność według czasu ich rozwiązania, liczonego od momentu pobrania pozycji, do momentu zapisania rozwiązania na naszym serwerze. Nasz zegar rejestruje czas rozwiązania z dokładnością do jednej miliardowej sekundy.

9. Jeżeli na stronie turnieju treści zadań są podane ogólnikowo (mat, wygrana, remis), pełna treść zadania ukaże się przy pobieraniu pozycji.

10. W turnieju mogą mieć również zastosowanie adekwatne przepisy Regulaminu Głównego, bądź inne, Regulaminów szczegółowych innych gier.

 

Regulamin turnieju Win Faster

 

Regulamin turnieju

1. Od momentu startu turniej jest czynny non stop, po opłaceniu wpisowego grasz od razu.

2. Każda edycja trwa 1 miesiąc i zaczyna się w pierwszą sobotę każdego miesiąca. Organizator może zmienić cykl na tygodniowy.

3. Aby zagrać, należy zarejestrować się na naszej stronie, pobrać program szachowy i opłacić wpisowe.

 Następnie należy pobrać kolejno każdą pozycję, wygrać ruch szybciej niż podajemy i przesłać nam szybsze rozwiązanie każdej z partii przed upływem czasu przeznaczonego na rozwiązanie. Przesyłanie - patrz pkt.8 turnieju Top. Rozwiązania przysłane po czasie nie będą uznawane.

4. Wygrywa gracz który przyśle szybsze rozwiązanie w najlepszym czasie, lub jeśli jest ich więcej, w najlepszym czasie łącznym.

Czas rozwiązania jest liczony automatycznie od momentu pobrania pozycji do momentu przesłania rozwiązania.

Wyniki ogłaszamy na koniec każdego miesiąca (tygodnia, jeżeli obowiązuje cykl tygodniowy).

Aktualnie są 4 partie (dwie w trzecim zadaniu).

5. W turnieju jest partia niespodzianka z błędem, którą na pewno można skrócić o ruch. Partia taka będzie zamieszczana ponownie w każdym kolejnym turnieju. Jeśli nikt jej nie odkryje, Organizator może powtórzyć zestaw niezmieniony lub w zmodyfikowanej postaci.

6. Nagrody

Za wygranie jednej partii szybciej od nas, jest nagroda - wpisowe do turnieju Immortal o wartości $50 (nie dotyczy partii z błędem).

Za wygranie w ten sam sposób dwóch partii, nagroda wpisowe do turnieju Immortal plus $50 w gotówce.

Za wygranie 3 partii szybciej, nagroda $500.

Za wygranie 4 partii szybciej, nagroda $1000.

7. Oprócz powyższych zasad w turnieju –Win Faster- obowiązują przepisy ogólne Regulaminu Głównego, bądź inne, Regulaminów szczegółowych innych gier.

 

Regulamin turnieju Immortal + Gold Immortal

Regulamin turnieju New Immortal (z nagrodą $5000)

1.Turniej eliminacyjny, złożony z 3 partii i 3 kolejnych rund. Przewidywany czas trwania turnieju łącznie z przerwami między rundami to około 1,5 godziny.

2. Zwycięzcą zostaje uczestnik turnieju który przyśle kolejno wszystkie 3 prawidłowe rozwiązania, każde przed upływem czasu przeznaczonego na jego rozwiązanie.
*W przypadku dwóch lub więcej zwycięzców, nagroda jest dzielona.

3. Za rozwiązanie dwóch partii w tym turnieju nie ma nagrody, jednak w szczególnych wypadkach może ona zostać przyznana w wysokości ustalonej przez Organizatora.

4. Jeżeli na stronie turnieju treści zadań są podane ogólnikowo (mat, wygrana, remis), pełna treść zadania ukaże się przy pobieraniu pozycji.

5. Uczestnicy którzy nie przyślą prawidłowego rozwiązania pierwszej lub drugiej partii, odpadają z turnieju. Tych którzy awansowali, system wpisuje automatycznie na nową listę kolejnej rundy.

6. Po 1 i 2 rundzie uczestnikom którzy awansowali i są na liście system dodaje w -Moje konto- pozycję kolejnego zadania.

7. Nagroda $5000 jest gwarantowana dla 100 uczestników. Turniej odbywa się, jeśli jest minimum 10 uczestników. Grają oni wówczas o nagrodę minimum $450.

8. Technika gry.

1. Opłać wpisowe.
Po opłaceniu wpisowego system wpisze cie na listę, a pozycje turniejowe zapiszą się w –Moje konto. Tam każda pozycja partii ma 2 przyciski: Pobierz i Zapisz/Prześlij. Po kliknięciu (dokładnie o czasie startu) na przycisk –Pobierz-, pozycja zapisze się z rozszerzeniem .pgn, w folderze –Pobrane twojego komputera. Należy kliknąć na nią dwukrotnie lewym przyciskiem myszki po czym otworzy się ona na pulpicie twojego komputera w programie szachowym CEEC. Możesz grać. Czas rozwiązania każdego gracza liczony jest od momentu pobrania pozycji.

2. Wygraj w sposób podany w treści zadania. Po wygraniu kliknij na planszy CEEC na –File-Save us, a następnie zapisz rozwiązanie w folderze –Pobrane, pod innym tytułem jak pozycja. Potem przejdź do –Moje konto, kliknij tam na przycisk –Zapisz/Prześlij- tej partii, wybierz plik rozwiązania z -Pobrane i kliknij na przycisk -Zapisz. Twój plik rozwiązania zostanie przesłany do nas.

9. *W przypadku jeśli żaden z uczestników turnieju nie rozwiąże zadania pierwszej partii, Organizator zastrzega sobie prawo nie ujawniania jej rozwiązania, jako cennej własności intelektualnej Goldchess.
Zasada ta dotyczy również partii 2 i 3.

10. W turnieju mogą mieć również zastosowanie adekwatne przepisy Regulaminu Głównego, bądź inne, Regulaminów szczegółowych innych gier.


1. O kolejności miejsc w turnieju decyduje ilość nadesłanych rozwiązań (3, 2, 1), oraz ich łączny czas.

2. Za jedno i to samo rozwiązanie przysłane przez uczestnika turnieju w dwóch kolejnych grach, może on otrzymać tylko jedną nagrodę.
 
3. Podział puli nagród
Do 70% za 3 rozwiązania (zwycięzca), do 30% za pozostałe (do 20%  za dwie i do 10% za jedną partię).
 
4. Gracz który przysłał tylko jedno rozwiązanie może otrzymać maksymalnie do 50% wysokości nagrody gracza który przysłał 2 rozwiązania. 
 
5. W przypadku większej ilości zwycięzców w każdej z grup, przysługujące im pule nagród są dzielone między nich. W każdej grupie możemy nagrodzić jednego do trzech zwycięzców, z wyjątkiem turniejów w których nagradzamy tylko tych uczestników którzy przysłali wszystkie 3 rozwiązania. 
 
6. Rozwiązania przysłane po czasie nie będą klasyfikowane.
 
7. Organizator może w każdym z tych turniejów (w szczególności w Challenge), zmienić zasady nagradzania, dla każdej partii oddzielnie. Wysokość nagród jest wtedy zróżnicowana i zależy od stopnia trudności zadania. W tym wariancie możemy nagrodzić 1-3 najlepszych w każdym zadaniu. Dla zwycięzcy który rozwiąże prawidłowo wszystkie 3 zadania, Organizator może przyznać nagrodę dodatkową za całokształt.
 
8. Oprócz powyższych zasad w turniejach –Immortal-Challenge obowiązują przepisy ogólne Regulaminu Głównego, bądź inne, Regulaminów szczegółowych innych gier.

 

Turniej Millionaire Open Online

 Skrócony Regulamin turnieju Millionaire
 *Turniej Millionaire będzie aktywowany kiedy na naszym portalu będzie minimum 10 000 aktywnych graczy.                                                            
Postanowienia Ogólne
1. W Goldchess gramy z komputerem edukacyjnym CEEC od podanej pozycji. Zadaniem gracza jest wygranie- (program szachowy poddaje się ogłaszając to wyświetleniem komendy -resign-), lub zamatowanie przeciwnika wg wskazań Organizatora zawartych w treści zadania.
1.1. Program CEEC na 23 poziomy trudności. Gracze grają w Goldchess na poziomie 5.

Wpisowe
2. W Millionaire gracze mają możliwość wyboru 3 rodzajów wpisowego wg własnego uznania:
Typ A- $50, pełne (w przypadku wygrania gracz otrzymuje 100% nagrody)
Typ B- $25, średnie (w przypadku wygrania gracz otrzymuje 50% nagrody)
Typ C- $10, minimalne (w przypadku wygrania gracz otrzymuje 30% nagrody)
Kwoty z uszczuplenia nagród pozostają do dyspozycji Organizatora.

2.1 Po opłaceniu wpisowego wszystkie 5 gier turnieju Millionaire zostają automatycznie dodane do konta użytkownika.
2.2 Dokładnie o czasie rozpoczynania się każdej partii, system otwiera dostęp i każdy uczestnik mający opłacone wpisowe może pobrać pozycję oraz treść zadania i rozwiązywać.
2.3 Od momentu pobrania do zapisania rozwiązania w sekcji –zapisz-  w –Moje konto-, liczony jest czas rozwiązania.
2.4 Rozwiązanie, zapisane uprzednio w komputerze gracza z podaniem Nicka i numeru partii, np. Janek zad.1, uczestnik załącza w –Moje konto, w ramce –zapisz- właściwej gry.
2.5 Rozwiązania time-out, przysłane po czasie, nie będą w ogóle rozpatrywane.

*Nagrody
3. W turnieju mamy nagrodę specjalną, samochód Mercedes klasy A lub B. Nagroda będzie losowana przed turniejem pośród pierwszych 10 000 uczestników.
Uczestnik który znajdzie się na liście jako 10 000 otrzyma nagrodę specjalną w wysokości $10 000.

Od 9000 zapisanych uczestników lista zostanie utajniona. Pokażemy ją ponownie jak zapisze się uczestnik o numerze 10 000.
Obie pełne nagrody przysługują tylko uczestnikom z wpisowym A. Inni zwycięzcy otrzymają stosowny ekwiwalent według posiadanych typów wpisowego.
Ilość uczestników jest określana na podstawie stanu w momencie zamknięcia listy turniejowej, na godzinę przed rozpoczęciem się turnieju.
W przypadku satysfakcjonującej nas ilości zapisanych uczestników, Organizator może zamknąć listę turniejową wcześniej. Nie blokuje to jednak kupna wpisowego przez kolejnych graczy chcących wziąć udział w turnieju Millionaire.

Jeżeli w którejś z edycji w momencie zamknięcia listy turniejowej nie będzie minimum 10 000 uczestników, obie nagrody będą anulowane. Zapisani gracze zagrają wówczas o nagrody których wysokość określi Organizator.

3.1 Pula podstawowa to $200 000. W przypadku większej niż 10 000 ilości uczestników wysokość puli nagród określi Organizator godzinę przed rozpoczęciem się turnieju (zamknięcie listy turniejowej). Zapisy kolejnych graczy są możliwe aż do rozpoczęcia się turnieju. Zagrają w turnieju, ale mogą się nie pojawić na liście.
3.2 W turnieju Millionaire obowiązują odrębne nagrody dla każdej z 5 partii. Wysokość każdej ustala Organizator w zależności od poziomu trudności danej partii. W każdej partii dopuszczamy nagrodzenie do 10 graczy. 70% jest dla zwycięzcy lub 3 pierwszych zwycięzców, 30% dla pozostałych. Jeżeli jest tylko jeden zwycięzca, otrzymuje on całą nagrodę.  
3.3 Za wygranie przez jednego gracza wszystkich 5 partii, otrzyma on nagrodę specjalną w wysokości nagrody z tej partii w której przysłał prawidłowe rozwiązanie pierwszy. Jeżeli w żadnej z partii nie był pierwszy, w takim przypadku decyzję podejmie Organizator.

3.4 W turnieju dopuszczamy również zmianę sposobu nagradzania na kompleksowy. I miejsce za wygranie 5 partii (60-70% puli nagród), II miejsce za wygranie 4 (do 30% puli nagród), III miejsce za wygranie 3 partii (10%). Za wygranie 2 i jednej partii nagrody pocieszenia, gadżety.

4. Oprócz powyższych zasad w turnieju -Millionaire- obowiązują przepisy ogólne Regulaminu Głównego, bądź inne, Regulaminów szczegółowych innych gier.

 

Regulamin Kursu

*Kurs to wybrane debiuty białymi i czarnymi z pokazem jak je wygrać. Minimum wiedzy, ale konkretnej. Wszystkie partie, nieznane w świecie, to nasza własność intelektualna.
*Kupując kurs, kupujący zobowiązuje się nie przekazywać go nikomu. To jest nasz sekret i sekret waszego sukcesu.
*Dla graczy którzy osiągną już jakieś sukcesy i będą potrzebowali nowych debiutów, sukcesywnie będziemy robić za niedużą już odpłatnością kolejne aktualizacje.
*Jednocześnie zastrzegamy sobie że nie odpowiadamy za ewentualne przegrane szachisty który będzie grał nasze debiuty. Zawsze ktoś może zagrać inaczej lub lepiej. Możemy tu tylko dodać że znalezienie skutecznej obrony przeciw naszym wariantom jest trudne i niewielu tego dokona.
Dlatego nie przewidujemy reklamacji (uwagi merytoryczne co do treści, wskazanych ewentualnych korekt, będą przyjmowane i rozpatrywane-via mail contact@goldchess.com) ani zwrotu pieniędzy za raz zakupiony kurs. (Kwestie sporne – patrz: Regulamin Główny strony Goldchess, pkt.5.5).
*Kupujący kurs zaświadcza że akceptuje powyższe zasady.
* Wzorcowe warianty kursu można używać wielokrotnie, w wielu turniejach i przeciwko wielu kolejnym przeciwnikom.

*Aby zakupić kurs, należy zarejestrować się na naszej stronie i opłacić kurs na stronie w boksie –Kurs-
Po opłaceniu otrzymasz jednorazowe wejście do kursu, gdzie możesz pobrać wersję językową angielską, hiszpańską lub polską.
*Po zakupie kursu prześlemy ci na maila kod uczestnictwa w turnieju Immortal z nagrodą $300. Jeśli wygrasz turniej, masz kurs za darmo.

Kurs jest dostępny w 3 wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej i polskiej.
Zapisy partii kursu we wszystkich wersjach w języku angielskim.